Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/9740
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVelčovský, Václav-
dc.date.accessioned2014-01-13T09:13:07Z-
dc.date.available2014-01-13T09:13:07Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationJęzyk. Komunikacja. Informacja, 2011, tom 6, s. 15–22pl_PL
dc.identifier.issn1896-9585-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/9740-
dc.descriptionAbstrakt [Typologia polityki językowej (z historycznych doświadczeń egzystowania języka czeskiego w państwie wielojęzycznym)]. Politykę językową można definiować jako zbiór oficjalnie i publicznie zdeklarowanych działań o charakterze regulacyjnym (normalizującym lub ograniczającym), dotyczących zastosowania języka i języków, jego odmian lub kodów w różnych sferach życia publicznego w danym państwie (w rządzie, sądownictwie, edukacji, wojsku, krajobrazie językowym itd.). Teorie odnoszące się do zarządzania językiem, planowania językowego oraz polityki językowej były intensyw- nie rozwijane w latach 60. ubiegłego wieku, szczególnie w obszarze anglosaskim, gdzie odzwierciedlały proces dekolonizacji Imperium Brytyjskiego oraz były wyrazem dążeń niepodległościowych narodów Afryki, Azji i regionu Pacyfiku. Artykuł skupia się na najważniejszych typologiach polityki językowej, tj.: Klossa (1977) i Schiffmanna (1996) – określającej cechy polityki językowej, Klossa (1966) – odnoszącej się do typów wielojęzycznych społeczności oraz Schiffmana (1996) – traktującej o relacji pomiędzy polityką językową a rzeczywistością socjolingwistyczną. Wspomniane typolo- gie zostają porównane, uogólnione, a następnie zastosowane do analizy wielojęzyczności na terytorium obecnej Republiki Czeskiej (lata 1890, 1930, 1940, 1970 i 2000).pl_PL
dc.description.abstract[Language Policy Typology (The Historic Experience of the Existence of the Czech Language in a Multilingual Country)]. Language policy can be defined as a set of official and publicly declared regulatory activities (prescriptive or restrictive) concern- ing the use of language, languages, varieties or codes in different areas of public life in the state (government, judiciary, education, armed forces, language landscape etc.). The theory of language management, planning and policy was massively developed in the 60’s in the Anglo-Saxon Areas in the context of decolonization of the British Empire and the national processes of emancipation of African, Asian and Pacific nations. This paper focuses on the most important language policy typologies: Kloss’s (1977) and Schiffman’s (1996) features of language policy, the Kloss’s (1966) types of multilingual communities and the Schiffman’s relationship between language policy and sociolinguistic reality (1996). The above mentioned typologies are compared and generalized and then applied to the history of multilingualism in the territory of the present-day Czech Republic (in 1890, 1930, 1940, 1970 and 2000).pl_PL
dc.language.isootherpl_PL
dc.publisherSORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowapl_PL
dc.subjectpolityka językowapl_PL
dc.subjectjęzyk czeskipl_PL
dc.subjectlanguage policy typologypl_PL
dc.titleTypologie jazykové politiky (s příklady z historie existence češtiny ve vícejazyčném státě)pl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Język. Komunikacja. Informacja, 2011, tom 6

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01-Velcovsky.pdf666.19 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.