Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/9802
Title: Język telewizji – narzędzie polityki językowej
Authors: Michajłow, Anatol
Keywords: polityka językowa
język telewizji
Issue Date: 2011
Publisher: SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa
Citation: Język. Komunikacja. Informacja, 2011, tom 6, s.155-166
Abstract: Artykuł obejmuje kwestie związane z językiem używanym w programach tele- wizyjnych. Obecnie zaobserwować można rosnącą tendencję do postrzegania tego języka jako czynnika warunkującego szybki rozwój zbiorowej świadomości i wspomagającego szerzenie wiedzy. W artykule opisywana jest dydaktyczna, edukacyjna i rozrywkowa rola, jaką telewizja pełni w codziennym życiu. Ponadto, podkreśla się fakt, że pewne struktury językowe wykreowane przez telewizję umniejszają wagę przyjętych struktur językowych, co skutkuje stopniową zmianą ich znaczenia. Co więcej, autor zwraca uwagę na wzajemne wpływy świata polityki i telewizji, które prowadzą do kreacji nowych rzeczywistości języ- kowych, niespełniających pewnych standardów. Tekst dotyczy również związku pomiędzy użyciem języka oraz nowych technologii w programach telewizyjnych. Nacisk kładziony jest jednak przede wszystkim na język używany w programach telewizyjnych ze względu na to, że jego destrukcyjny wpływ na telewidzów, a w szczególności na dzieci, nie może zostać niezauważony.
Description: Abstract (The Language of Television – A Language Policy Tool). The article explores pressing problems of the language used in television programmes. Especially, as nowadays a growing tendency to perceive this language as the factor facilitating rapid development of collective consciousness and encouraging wide spread of knowledge is being observed. The paper presents the didactic, educational and entertaining role of television in everyday life. Moreover, as regards linguistics, the study aims at emphasizing the fact that certain language structures created by television tend to downgrade the importance of established language structures. As a result, the latter are gradually becoming devoid of their meaning. Furthermore, it is highlighted that the world of politics interferes in the world of television and vice versa. This mutual meddling leads to creations of new linguistic realities, all of which are characterised by the profound lack of a high standard of excellence. Moreover, the direct relationship between the use of language in television programmes and new technologies adopted by television is carefully examined. However, the emphasis is placed on the language used in television programmes since its destructive influence on the view- ers, and on children in particular, should not be overlooked.
URI: http://hdl.handle.net/10593/9802
ISSN: 1896-9585
Appears in Collections:Język. Komunikacja. Informacja, 2011, tom 6

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15Michajłow.pdf454.83 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.