Murale w procesie kształtowania przestrzeni publicznej poprzez sztukę

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Murals in the process of shaping public space through art

Abstract

Wśród działań mających na celu kształtowanie przestrzeni publicznej miast, tj. jej estetyzowanie, ożywianie, animowanie i rewitalizowanie czy zawłaszczanie, ogromną rolę odegrały działania kulturalne i praktyki artystyczne. Jednym z przejawów takich praktyk jest sztuka publiczna. Pomimo dostrzeganych związków między działalnością artystyczną a przestrzenią, sztuka publiczna nie jest często przedmiotem badań geograficznych. W rezultacie wciąż odczuwalny jest brak spójnych podstaw teoretycznych, które integrowałyby istniejące podejścia i podejścia do relacji sztuka-przestrzeń, co utrudnia badanie bardziej ogólnych relacji. W niniejszym badaniu uwagę poświęcono zatem relacji między sztuką publiczną a wielkomiejską przestrzenią publiczną. Głównym celem badania było określenie roli sztuki publicznej, a w szczególności murali, w kształtowaniu wielkomiejskiej przestrzeni publicznej. W aspekcie teoretycznym praca miała na celu uporządkowanie dyskusji na temat sztuki publicznej i murali w przestrzeni publicznej w badaniach z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej i ekonomii przestrzennej, a także próbę rozwinięcia koncepcji przestrzeni kulturowej. Ten proces kształtowania można nazwać artyfikacją przestrzeni. Dlatego też, w aspekcie empirycznym, praca miała na celu rekonstrukcję procesu artykulacji przestrzeni publicznej poprzez tworzenie murali, identyfikację głównych aktorów tego procesu oraz określenie ich roli w jego przebiegu. Kolejnym celem empirycznym było określenie lokalnego osadzenia murali w wielkomiejskiej przestrzeni publicznej. W postępowaniu badawczym wykorzystano trzy metody: przegląd literatury, a także indywidualne wywiady pogłębione i badania ankietowe.
Among the activities aimed at shaping the public space of cities, i.e. aestheticizing, reviving, animating and revitalizing it, or appropriating it, cultural activities and artistic practices have played a huge role. One of the manifestations of such practices is public art. Despite the perceived links between artistic activity and space, public art is not often the subject of geographical studies. As a result, there is still a perceived shortage of coherent theoretical foundations that integrate existing approaches and approaches to the art-space relationship, which makes it difficult to explore more general relationships. In the present study, therefore, attention has been devoted to the relationship between public art and large-city public space. The main aim of the study was to determine the role of public art, and in particular murals in shaping large-city public space. In the theoretical aspect, the work aimed to organize the discussion of public art and murals in public space in socioeconomic geography and spatial economics research, as well as attempting to develop the concept of cultural space. This process of shaping can be called the artification of space. Therefore, from an empirical aspect, the work aimed to reconstruct the process of articulation of public space through the creation of murals, identify the main actors in this process and determine their role in its course. Another empirical objective was to determine the local embededness of murals in the big-city public space. Three methods were used in the research proceedings: a literature review, as well as individual in-depth interviews and a surveys.

Description

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Sponsor

Keywords

przestrzeń publiczna, public space, publiczna przestrzeń kulturowa, public cultural space, sztuka publiczna, public art, murale, murals, artyfikacja przestrzeni, artification of space, lokalne zakorzenienie sztuki publicznej, local embeddedness of public art

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego