Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 września 2018 r. (sygn. I CSK 179/18)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Commentary to the judgment of the Supreme Court dated 28 September 2018 (case no. I CSK 179/18)

Abstract

W glosie przedstawiono kwestię ochrony konsumentów przed stosowaniem nieuczciwych praktyk rynkowych przez przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem towarzystw ubezpieczeniowych. Omówione zostały dwie płaszczyzny: stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych sensu stricto oraz ich konsekwencji w postaci użycia w umowach z konsumentami klauzul abuzywnych. Ich egzemplifikacją w przytoczonym stanie faktycznym sprawy jest opłata likwidacyjna pochłaniająca całość zgromadzonych przez ubezpieczonego składek. Na tym tle analizie poddano ocenę charakteru prawnego umowy łączącej towarzystwo ubezpieczeniowe z konsumentem dokonaną przez Sąd Najwyższy oraz przyjęte w orzeczeniu środki mające na celu przeciwdziałać stosowaniu nieuczciwych praktyk przez przedsiębiorcę.
The article discusses methods of protecting consumers against unfair market practices employed by entrepreneurs, and in particular insurance companies. Two aspects are described: the use of unfair market practices in the strict sense and their consequences in the form of the use of abusive clauses in contracts with consumers. The liquidation fee, which absorbs all premiums collected by the insured, is presented as the example of the above. Therefore, the analysis was made of the standpoint of the Supreme Court regarding the legal nature of the agreement between the insurance company and the consumer, and on the measures adopted in its ruling to counteract unfair practices by the entrepreneur.

Description

Sponsor

Keywords

nieuczciwe praktyki rynkowe, unfair market practices, prawa konsumenta, consumer rights, klauzula abuzywna, abusive clause

Citation

Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2020, nr 10, s. 311-326

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego