Cele nadzoru bankowego w praktyce ustawodawczej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Objectives of banking supervision in legislation

Abstract

Dokonanie identyfikacji i analizy celów nadzoru bankowego nie jest zadaniem prostym. Mimo że podstawowe (bezpośrednie) cele nadzoru bankowego są we wszystkich państwach takie same, cele uzupełniające (pośrednie) są liczne i zróżnicowane. Ponadto istnieje także konflikt pomiędzy niektórymi celami nadzoru bankowego, którego nie można uniknąć. Niniejszy artykuł prezentuje sposoby wyrażania celów nadzoru bankowego praktykowane w ustawodawstwie wybranych państw.
To identify and analyse the objectives of banking supervision is not an easy task. Although the main (direct) objectives of banking supervision are the same in every country, the complementary (intermediate) objectives are different and numerous. Further, there exists a conflict among the objectives which cannot be avoided. This paper gives an overview of the ways of expressing the objectives of banking supervision in the legislation of selected countries.

Description

Sponsor

Keywords

nadzór bankowy, banking supervision, cele nadzoru bankowego, objectives of banking supervision, podstawowe cele, main objectives, bezpośrednie cele, direct objectives, pośrednie cele, intermediate objectives, uzupełniające cele, complementary objectives

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 73, 2011, z. 2, s. 173-193

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego