POCZUCIE PODMIOTOWOŚCI I AKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA MIESZKAŃCÓW ŁODZI

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

SUBJECTIVITY AND ORGANISATIONAL ACTIVITY OF ŁÓDŹ RESIDENTS

Abstract

Przedmiotem rozważań niniejszego artykułu jest podmiotowość i partycypacja społeczna mieszkańców Łodzi w kontekście społeczeństwa obywatelskiego. Celem artykułu jest zatem próba odpowiedzi na pytanie o poziom podmiotowości łodzian oraz zbadanie wpływu podmiotowości na jeden z wymiarów aktywności, czyli zaangażowanie w mniej lub bardziej sformalizowane organizacje pozarządowe.
*The subject of this paper is subjectivity and social participation of Łódź residents in the context of civil society. Thus, the aim of the paper is to answer the question about the level of subjectivity of Łódź residents. The other aim is to examine the influence of subjectivity on one of the dimensions of the activity, namely, involvement in a more or less formalised non-government organisations.

Description

Sponsor

Keywords

podmiotowość, aktywność społeczna, społeczeństwo obywatelskie, subjectivity, social activity, organisational activity

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 74, 2012, z. 2, s. 251-264

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego