Typologie jazykové politiky (s příklady z historie existence češtiny ve vícejazyčném státě)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa

Title alternative

Abstract

[Language Policy Typology (The Historic Experience of the Existence of the Czech Language in a Multilingual Country)]. Language policy can be defined as a set of official and publicly declared regulatory activities (prescriptive or restrictive) concern- ing the use of language, languages, varieties or codes in different areas of public life in the state (government, judiciary, education, armed forces, language landscape etc.). The theory of language management, planning and policy was massively developed in the 60’s in the Anglo-Saxon Areas in the context of decolonization of the British Empire and the national processes of emancipation of African, Asian and Pacific nations. This paper focuses on the most important language policy typologies: Kloss’s (1977) and Schiffman’s (1996) features of language policy, the Kloss’s (1966) types of multilingual communities and the Schiffman’s relationship between language policy and sociolinguistic reality (1996). The above mentioned typologies are compared and generalized and then applied to the history of multilingualism in the territory of the present-day Czech Republic (in 1890, 1930, 1940, 1970 and 2000).

Description

Abstrakt [Typologia polityki językowej (z historycznych doświadczeń egzystowania języka czeskiego w państwie wielojęzycznym)]. Politykę językową można definiować jako zbiór oficjalnie i publicznie zdeklarowanych działań o charakterze regulacyjnym (normalizującym lub ograniczającym), dotyczących zastosowania języka i języków, jego odmian lub kodów w różnych sferach życia publicznego w danym państwie (w rządzie, sądownictwie, edukacji, wojsku, krajobrazie językowym itd.). Teorie odnoszące się do zarządzania językiem, planowania językowego oraz polityki językowej były intensyw- nie rozwijane w latach 60. ubiegłego wieku, szczególnie w obszarze anglosaskim, gdzie odzwierciedlały proces dekolonizacji Imperium Brytyjskiego oraz były wyrazem dążeń niepodległościowych narodów Afryki, Azji i regionu Pacyfiku. Artykuł skupia się na najważniejszych typologiach polityki językowej, tj.: Klossa (1977) i Schiffmanna (1996) – określającej cechy polityki językowej, Klossa (1966) – odnoszącej się do typów wielojęzycznych społeczności oraz Schiffmana (1996) – traktującej o relacji pomiędzy polityką językową a rzeczywistością socjolingwistyczną. Wspomniane typolo- gie zostają porównane, uogólnione, a następnie zastosowane do analizy wielojęzyczności na terytorium obecnej Republiki Czeskiej (lata 1890, 1930, 1940, 1970 i 2000).

Sponsor

Keywords

polityka językowa, język czeski, language policy typology

Citation

Język. Komunikacja. Informacja, 2011, tom 6, s. 15–22

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego