Biogeochemia pierwiastków chemicznych w glebach arktycznych: wpływ wielu czynników na stężenia pierwiastków z różnych lokalizacji w Billefjord, Svalbard

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Biogeochemistry of chemical elements in Arctic soils: multi-factor effects on element concentrations from different locations in Billefjord, Svalbard

Abstract

Celem niniejszej pracy było zbadanie wielorakich wpływów na akumulację pierwiastków w glebach Billefjordu (Svalbard, Arktyka). W tym celu pobrano prawie 600 próbek powierzchniowej warstwy gleby w ośmiu miejscach Billefjord, po zachodniej stronie: Pyramiden i dolinach lodowcowych Elsa, Ferdinand, Sven, a po wschodniej stronie: w pobliżu lodowca Nordenskiöld i dolinach lodowcowych Ebba, Pollock i Ragnara. Dodatkowo w dolinach Elsa i Ebba pobrano próbki z punktów z wyraźnymi śladami aktywności zwierząt (np. widoczne odchody ssaków). Próbki ekstrahowano kwasem i oznaczano zawartość pierwiastków (pierwiastków niezbędnych (EE), pierwiastków potencjalnie toksycznych (PTE), pierwiastków ziem rzadkich (REE) i innych pierwiastków (OT)) za pomocą ICP-OES i ICP-MS. Dla niektórych EE wyższe stężenia stwierdzono po zachodniej stronie: Ferdinand (Na, P), Sven (Fe, Zn), dla innych po wschodniej stronie: Pollock (Ca, Cu, Mg) i Nordenskiöld (K). Dla większości PTE wyższe stężenia stwierdzono po wschodniej stronie: Nordenskiöld (Cd, Co, Cr), Ebba (As, Se, Sn), Pollock (Mo) i Ragnar (Sb), dla niektórych z nich po zachodniej stronie: Ferdynand (Mn, Pb) i Sven (Al, Ni). Wyższe stężenia OT oznaczona dla: Nordenskiöld (Ti, U, V, Zr), Pollock (B, Sr), Ebba (Li), Ragnar (Tl) po wschodniej stronie oraz Ferdinand (Be, Ga) i Elsa (Ba) po stronie zachodniej. Jeśli chodzi o wpływ zwierząt, kręgowce nie wpływają na lokalne stężenie pierwiastków, pomimo usuwania pierwiastków z odchodami. Wydaje się, że położenie geograficzne ma najistotniejszy wpływ na akumulację pierwiastków, chociaż nie można pomijać wpływu topniejących lodowców.
This thesis aimed to investigate the multiple influences on the accumulation of chemical elements in soils from Billefjord (Svalbard, Arctic). For this, almost 600 topsoil samples were collected in eight locations of Billefjord, in the west side: Pyramiden, and glacial valleys of Elsa, Ferdinand, Sven, and in the east side: near Nordenskiöld glacier, and glacial valleys of Ebba, Pollock and Ragnar. Additionally, samples from points under clear animal influence (e.g., visible faeces of mammals) were collected in Elsa and Ebba Valleys. Samples were extracted by acid leaching and chemical elements (including Essential Elements (EEs), Potentially Toxic Elements (PTEs), Rare Earth Elements (REEs) and Other Elements (OTs)) were determined by ICP-OES and ICP-MS. Some EE had higher concentrations on the west side, Ferdinand (Na, P), Sven (Fe, Zn), and others on the east side, Pollock (Ca, Cu, Mg) and Nordenskiöld (K). Most of the PTE higher concentrations were found on the east side, Nordenskiöld (Cd, Co, Cr), Ebba (As, Se, Sn) and Pollock (Mo) and Ragnar (Sb), with some of them on the west side: Ferdinand (Mn, Pb) and Sven (Al, Ni). While the higher OE concentrations were quantified in Nordenskiöld (Ti, U, V, Zr), Pollock (B, Sr), Ebba (Li), Ragnar (Tl) in the east side and Ferdinand (Be, Ga) and Elsa (Ba). Regarding, animal impact apparently, vertebrates are not influencing the concentrations of chemical elements, despite the evident elimination of elements through their faeces. The geographical location appears to have a strong effect on the accumulation of chemical elements, although the influence of melting glaciers cannot be denied.

Description

Sponsor

Keywords

środowisko polarne, pierwiastki śladowe, plazma indukcyjnie sprzężona, osady lodowcowe, Petuniabukta, polar environment, trace elements, inductively coupled plasma, glacial deposits, Petuniabukta

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego