Projektowanie, synteza i właściwości fizykochemiczne nowych oligopirydynowych kompleksów jonów metali d- i f-elektronowych

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Design, synthesis and physicochemical properties of new oligopyridine complexes with d- and f-metal ions

Abstract

Celem naukowym niniejszej pracy doktorskiej jest rozszerzenie biblioteki kompleksów metali d- i f-elektronowych z ligandami N-heterocyklicznymi. Związki te cieszą się olbrzymim zainteresowaniem badaczy ze względu na ich atrakcyjne właściwości fizykochemiczne, które w relatywnie łatwy sposób mogą być modyfikowane. W wyniku przeprowadzonych prac badawczych, uzyskano i w pełni scharakteryzowano cztery ligandy N-heterocykliczne. Ligandy L1 i L4 otrzymane zostały na drodze wieloetapowych syntez z udziałem reakcji sprzęgania Stille’a. Ligand L3 zsyntezowano w drodze reakcji sprzęgania Suzuki-Miyaury. Hydrazonowy ligand L2 otrzymano w wyniku kondesacji odpowiedniego związku karbonylowego z pochodną hydrazyny. Kompleksy Cd(II) z ligandem L1 oraz kompleksy Ag(I), Eu(III), Gd(III) i Tb(III) z ligandem L2 wykazują interesujące właściwości luminescencyjne. Kompleksy Ag(I) ligandów L3 i L4 charakteryzują się właściwościami fotokatalitycznymi w reakcjach rozkładu zanieczyszczeń organicznych w wodzie pod wpływem promieniowania UV-Vis.
The scientific goal of this PhD thesis is to expand the library of complexes of d- and f-metal complexes with N-heterocyclic ligands. These compounds have attracted great attention of researchers due to their interesting physicochemical properties which can be relatively easy modified. Four N-heterocyclic ligands have been synthesized and fully characterized. Ligand L1 and L4 were synthesized by a multistep Stille-type coupling reaction. Hydrazone ligand L2 have been obtained by the condensation reaction between appropriate hydrazine derivative and ketone. Suzuki coupling reaction have been used to synthetize ligand L3. Obtained Cd(II) complexes of L1 and Ag(I), Eu(III), Gd(III) and Tb(III) with L2 showed interesting luminescent properties. Silver(I) complexes of ligands L3 and L4 are promising photocatalysts for the purification of water by degradation of organic pollutants under UV-Vis irradiation.

Description

Wydział Chemii

Sponsor

Keywords

chemia supramolekularna, supramolecular chemistry, chemia koordynacyjna, coordination chemistry, struktury krystaliczne, crystal structures, luminescencja, luminescence, fotokataliza, photocatalysis

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego