Projektowanie, synteza i właściwości fizykochemiczne nowych oligopirydynowych kompleksów jonów metali d- i f-elektronowych

dc.contributor.advisorPatroniak, Violetta. Promotor
dc.contributor.authorMarcinkowski, Damian
dc.date.accessioned2017-03-31T08:24:29Z
dc.date.available2017-03-31T08:24:29Z
dc.date.issued2017
dc.descriptionWydział Chemiipl_PL
dc.description.abstractCelem naukowym niniejszej pracy doktorskiej jest rozszerzenie biblioteki kompleksów metali d- i f-elektronowych z ligandami N-heterocyklicznymi. Związki te cieszą się olbrzymim zainteresowaniem badaczy ze względu na ich atrakcyjne właściwości fizykochemiczne, które w relatywnie łatwy sposób mogą być modyfikowane. W wyniku przeprowadzonych prac badawczych, uzyskano i w pełni scharakteryzowano cztery ligandy N-heterocykliczne. Ligandy L1 i L4 otrzymane zostały na drodze wieloetapowych syntez z udziałem reakcji sprzęgania Stille’a. Ligand L3 zsyntezowano w drodze reakcji sprzęgania Suzuki-Miyaury. Hydrazonowy ligand L2 otrzymano w wyniku kondesacji odpowiedniego związku karbonylowego z pochodną hydrazyny. Kompleksy Cd(II) z ligandem L1 oraz kompleksy Ag(I), Eu(III), Gd(III) i Tb(III) z ligandem L2 wykazują interesujące właściwości luminescencyjne. Kompleksy Ag(I) ligandów L3 i L4 charakteryzują się właściwościami fotokatalitycznymi w reakcjach rozkładu zanieczyszczeń organicznych w wodzie pod wpływem promieniowania UV-Vis.pl_PL
dc.description.abstractThe scientific goal of this PhD thesis is to expand the library of complexes of d- and f-metal complexes with N-heterocyclic ligands. These compounds have attracted great attention of researchers due to their interesting physicochemical properties which can be relatively easy modified. Four N-heterocyclic ligands have been synthesized and fully characterized. Ligand L1 and L4 were synthesized by a multistep Stille-type coupling reaction. Hydrazone ligand L2 have been obtained by the condensation reaction between appropriate hydrazine derivative and ketone. Suzuki coupling reaction have been used to synthetize ligand L3. Obtained Cd(II) complexes of L1 and Ag(I), Eu(III), Gd(III) and Tb(III) with L2 showed interesting luminescent properties. Silver(I) complexes of ligands L3 and L4 are promising photocatalysts for the purification of water by degradation of organic pollutants under UV-Vis irradiation.pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/17557
dc.language.isopolpl_PL
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesspl_PL
dc.subjectchemia supramolekularnapl_PL
dc.subjectsupramolecular chemistrypl_PL
dc.subjectchemia koordynacyjnapl_PL
dc.subjectcoordination chemistrypl_PL
dc.subjectstruktury krystalicznepl_PL
dc.subjectcrystal structurespl_PL
dc.subjectluminescencjapl_PL
dc.subjectluminescencepl_PL
dc.subjectfotokatalizapl_PL
dc.subjectphotocatalysispl_PL
dc.titleProjektowanie, synteza i właściwości fizykochemiczne nowych oligopirydynowych kompleksów jonów metali d- i f-elektronowychpl_PL
dc.title.alternativeDesign, synthesis and physicochemical properties of new oligopyridine complexes with d- and f-metal ionspl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL

Files

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego