Sukcesja uniwersalna publicznoprawna (administracyjna i podatkowa) przy łączeniach, przekształceniach i podziałach spółek

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015-05-07

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Public-law Universal Succession (administrative and tax) at the mergers, transformations and divisions of companies

Abstract

Przypadkami, przewidzianymi przez prawo, dopuszczającymi (względnie wskazującymi na dopuszczenie) sukcesję publicznoprawną uniwersalną są w szczególności łączenia i podziały spółek normowane przez kodeks spółek handlowych, przekształcenia przedsiębiorstw państwowych, łączenia funduszy inwestycyjnych, łączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Przykładowo Kodeks spółek handlowych w odniesieniu do łączenia spółek w art. 494 § 2, przewiduje wprost sukcesję uniwersalną w odniesieniu do praw i obowiązków publicznoprawnych. Odnotować jednak można liczne przypadki negowania, zarówno przez doktrynę, jak i orzecznictwo, obejmowania zakresem przedmiotowym przytoczonego przepisu wszystkich praw i obowiązków publicznoprawnych. Niniejsza praca ma przede wszystkim przedstawić argumenty przemawiające za tezą, że obowiązujący stan prawny przewiduje zasadę, zgodnie z którą, w przypadku łączeń i podziałów spółek, występuje sukcesja uniwersalna odnosząca się do wszystkich praw i obowiązków publicznoprawnych. W przypadkach przekształcenia przedsiębiorstw państwowych przyjmowana jest zasada kontynuacji praw i obowiązków publicznoprawnych.
Cases provided by law, permitting to (or pointing on permission) public-law universal succession are, in particular, mergers and divisions of companies governed by the Commercial Companies Code, the transformation of state enterprises, mergers of investment funds, mergers of independent public hospitals. For example: Commercial Companies Code expressly provides in relation to mergers in article 494 § 2 universal succession covering public rights and obligations. However, many cases of, doctrine and jurisprudence,denial of embracing the scope of the cited provision to all public-law rights and duties can be noted. This work primarily presents arguments in favour of the thesis that current state provides the rule that public law universal succession appears in case of mergers and divisions of companies. In cases of transformation of state-owned enterprises the rule is continuation of the public rights and duties.

Description

Wydział Prawa i Administracji

Sponsor

Keywords

następstwo prawne, legal succession, sukcesja uniwersalna, universal succession, prawa i obowiązki publicznoprawne, public law rights and duties, transformacje kapitałowe, capital transformations

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego