Synteza nowych funkcjonalnych układów metalosupramolekularnych na bazie ligandów ambidentnych i jonów metali d elektronowych

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Synthesis of new functional metallosupramolecular systems based on ambidentate ligands and d-electron metal-ions

Abstract

Rozprawa doktorska dotyczy wykorzystania ligandów ambidentnych do kierunkowej syntezy układów metalosupramolekularnych o właściwościach katalitycznych. Jednym z głównych zagadnień niniejszej pracy jest określenie korelacji pomiędzy strukturą a specyficznymi właściwościami fizykochemicznymi i funkcją nowych materiałów. Kluczowy aspekt w poszukiwaniach wspomnianej zależności stanowi synteza i szczegółowa charakterystyka nowych metaloligandów, czyli związków kompleksowych posiadających wolne grupy donorowe, zdolne do tworzenia nowych wiązań koordynacyjnych z wybranymi jonami metali. Zsyntezowane w ramach pracy doktorskiej ambidentne ligandy poddane zostały reakcji kompleksowania z wybranymi kationami metali szlachetnych, czego efektem było otrzymanie metaloligandów o interesujących właściwościach katalitycznych. Określenie aktywności nowych związków pozwoliło na wyodrębnienie kluczowych czynników odpowiedzialnych za projektowanie i syntezę wysoce aktywnych i selektywnych katalizatorów.
The doctoral dissertation focused on the use of ambidentate ligands for the directional synthesis of the metallosupramolecular systems with catalytic properties. Determination of the correlation between the structure and specific properties of new materials is one of the main goal of this work. The synthesis and detailed characterization of new metalloligands, i.e. complexes having uncoordinated donor groups capable of forming new metal-ligand coordination bonds with selected metal ions, is a key step in the search for the aforementioned relationship. The synthesized ambidentate ligands were used to a complexation reaction with metal cations to obtain metalloligands with catalytic properties. Determining the activity of new compounds enabled the identification of significant factors responsible for the design and synthesis of highly active and selective catalysts.

Description

Wydział Chemii

Sponsor

Keywords

układy metalosupramolekularne, metallosupramolecular systems, metaloligandy, ambidentate ligands, kataliza, metalloligands, ligandy ambidentne, catalysis

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego