Synteza nowych funkcjonalnych układów metalosupramolekularnych na bazie ligandów ambidentnych i jonów metali d elektronowych

dc.contributor.advisorStefankiewicz, Artur R. Promotor
dc.contributor.authorWalczak, Anna Maria
dc.date.accessioned2020-06-24T12:08:49Z
dc.date.available2020-06-24T12:08:49Z
dc.date.issued2020
dc.descriptionWydział Chemiipl
dc.description.abstractRozprawa doktorska dotyczy wykorzystania ligandów ambidentnych do kierunkowej syntezy układów metalosupramolekularnych o właściwościach katalitycznych. Jednym z głównych zagadnień niniejszej pracy jest określenie korelacji pomiędzy strukturą a specyficznymi właściwościami fizykochemicznymi i funkcją nowych materiałów. Kluczowy aspekt w poszukiwaniach wspomnianej zależności stanowi synteza i szczegółowa charakterystyka nowych metaloligandów, czyli związków kompleksowych posiadających wolne grupy donorowe, zdolne do tworzenia nowych wiązań koordynacyjnych z wybranymi jonami metali. Zsyntezowane w ramach pracy doktorskiej ambidentne ligandy poddane zostały reakcji kompleksowania z wybranymi kationami metali szlachetnych, czego efektem było otrzymanie metaloligandów o interesujących właściwościach katalitycznych. Określenie aktywności nowych związków pozwoliło na wyodrębnienie kluczowych czynników odpowiedzialnych za projektowanie i syntezę wysoce aktywnych i selektywnych katalizatorów.pl
dc.description.abstractThe doctoral dissertation focused on the use of ambidentate ligands for the directional synthesis of the metallosupramolecular systems with catalytic properties. Determination of the correlation between the structure and specific properties of new materials is one of the main goal of this work. The synthesis and detailed characterization of new metalloligands, i.e. complexes having uncoordinated donor groups capable of forming new metal-ligand coordination bonds with selected metal ions, is a key step in the search for the aforementioned relationship. The synthesized ambidentate ligands were used to a complexation reaction with metal cations to obtain metalloligands with catalytic properties. Determining the activity of new compounds enabled the identification of significant factors responsible for the design and synthesis of highly active and selective catalysts.pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/25647
dc.language.isopolpl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesspl
dc.subjectukłady metalosupramolekularnepl
dc.subjectmetallosupramolecular systemspl
dc.subjectmetaloligandypl
dc.subjectambidentate ligandspl
dc.subjectkatalizapl
dc.subjectmetalloligandspl
dc.subjectligandy ambidentnepl
dc.subjectcatalysispl
dc.titleSynteza nowych funkcjonalnych układów metalosupramolekularnych na bazie ligandów ambidentnych i jonów metali d elektronowychpl
dc.title.alternativeSynthesis of new functional metallosupramolecular systems based on ambidentate ligands and d-electron metal-ionspl
dc.typeDysertacjapl

Files

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego