Ewolucja pieczy zastępczej przez pryzmat nowych regulacji prawnych

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Teologiczny, UAM

Title alternative

The Evolution of Foster Care from the Perspective of Legal Regulations

Abstract

Artykuł dotyczy ewolucji pieczy zastępczej, w tym zwłaszcza prawnego jej aspektu. Autor wskazuje na ideę ochrony praw człowieka i zasadę pomocniczości jako filozoficzny fundament jej funkcjonowania. Piecza zastępcza może mieć formę rodzinną (rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka) oraz instytucjonalną (różnego typu placówki instytucjonalne). Prawo preferuje formy rodzinne, jednak autor podkreśla, że najlepszą formą jest ta, która w konkretnej sytuacji daje największe szanse powrotu dziecka do rodziny. Uchwalona 9 czerwca 2011 r. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest dowodem na kontynuację funkcjonowania pieczy zastępczej jako przede wszystkim formy wspierania rodziny.
The article deals with the evolution of foster care, especially its legal aspect. The author refers to the idea of protection of human rights and the principle of subsidiarity as philosophical grounds for the functioning of this institution. Foster care can assume either the form of kinship placement (foster families, family-type children’s home) or an institutional form (various types of institutional establishments). The law prefers kinship placement, but the author emphasizes that in fact the best form of foster care is the one which in a specific situation offers the greatest chance of the child’s return to its family. The Act on Supporting the Family and the System of Foster Care passed on 9th June 2011 is evidence of the functioning of foster care first and foremost as a form of supporting the family.

Description

Sponsor

Keywords

Piecza zastępcza, Foster care, Supporting the family, Wspieranie rodziny, Family reintegration, Reintegracja rodziny, Social aid, Pomoc społeczna, Social work, Praca socjalna

Citation

Teologia i Moralność, Tom 11, 2012, s. 105-125.

ISBN

978-83-63266-05-9

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego