Sądowoadministracyjne postępowania szczególne

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Special judicial administrative procedures

Abstract

Przedmiotem rozprawy doktorskiej są sądowoadministracyjne postępowania szczególne. Jej podstawowym celem jest odpowiedź na pytanie czym są te postępowania, jak również wskazanie ich rodzajów, skatalogowanie ich oraz przeprowadzenie oceny przyjętych w nich rozwiązań z perspektywy celów, dla których zostały stworzone, jak i sprawowanego przez sądy administracyjne wymiaru sprawiedliwości. Rozprawa doktorska składa się z pięciu rozdziałów, poprzedzonych wstępem i podsumowanych w zakończeniu. W pierwszym rozdziale przedstawiono ogólne uwagi na temat postępowania sądowoadministracyjnego, w tym obowiązujących w nim zasad procesowych. Drugi rozdział poświęcony został wyróżnieniu i określeniu rodzajów postępowań przed sądem administracyjnym, jak również wykazaniu, czym są sądowoadministracyjne postępowania szczególne, w tym wskazaniu przyczyn i podstawowych warunków ich powstania, ich rodzajów, katalogu oraz dopuszczalnych granic ich dyferencjacji. W rozdziale trzecim i czwartym przeprowadzono dogmatycznoprawne rozważania na temat wybranych szczególnych postępowań alternatywnych i odrębnych, uwzględniając ich rys historyczny oraz strukturę ze szczególnym uwzględnieniem zachodzących w nich odmienności. W końcowym rozdziale poruszony został problem rozpoznania sprawy sądowoadministracyjnej w niewłaściwym trybie z uwzględnieniem kwestii wyboru trybu postępowania i konsekwencji prawnych zastosowania trybu niewłaściwego.
The subject of this doctoral dissertation is special judicial administrative procedures. The purpose of dissertation is to answer the question what these procedures are, as well as to indicate the type of these procedures, catalog them and evaluate their solutions from the perspective of the purpose which they were created and the administrative court justice. Doctoral dissertation consists five chapters preceded by introduction and summarized in the ending. First chapter present general comments about administrative court procedure, including rules of this procedure. Second chapter discusses about types of administrative court procedure and shows what are special judicial administrative procedures, including indication causes and basic conditions for them, their types, catalogue and limits of differentiation. Third and four chapter present dogmatic considerations about selected alternative and separate special procedures, containing their historical outline and structure with particular emphasis on their differences. Final chapter deals with the problem of improper procedure, especially selection process and legal consequences of wrong choice.

Description

Wydział Prawa i Administracji

Sponsor

Keywords

szczególne postępowania sądowe, zasady postępowania sądowego, przyczyny dyferencjacji postępowania sądowego, granice dyferencjacji, special judicial procedures, rules of judicial procedure, causes of judicial procedure differentiation, limits of differentiation

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego