Kształcenie katechetów Diecezji Kaliskiej do pracy w edukacji włączającej. Studium socjologiczno- katechetyczne

dc.contributor.advisorSzpet, Jan. Promotor
dc.contributor.authorCiesiółka, Iwona
dc.date.accessioned2018-12-13T12:14:03Z
dc.date.available2018-12-13T12:14:03Z
dc.date.issued2018-12
dc.descriptionWydział Teologicznypl
dc.description.abstractZ roku na rok coraz więcej uczniów z niepełnosprawnościami uczy się w Polskich szkołach. Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym do grupy uczniów z niepełnosprawnością zalicza się: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, może realizować obowiązek szkolny w szkole: specjalnej, integracyjnej lub ogólnodostępnej. Decyzję o wyborze szkoły podejmuję rodzic/ prawny opiekun dziecka. Kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami w szkołach ogólnodostępnych określa się terminem edukacji włączającej. Coraz więcej dzieci z niepełnosprawnościami rezygnuje z kształcenia specjalnego na rzecz edukacji włączającej. Zatem konieczne jest, aby edukacja włączająca realizowała zarówno potrzeby uczniów jak i oczekiwania rodziców i nauczycieli. Jest to możliwe dzięki odpowiednio przygotowanym do pracy nauczycielom. Praca składa się z pięciu rozdziałów. Zastosowano w niej paradygmat teologii pastoralnej, który realizuje się na trzech etapach: kryteriologicznym, kariologicznym i prakseologicznym. Przedstawione w dysertacji implikacje do odnowy mogą być wykorzystane dla zwiększenia efektywności kształcenia katechetów do pracy w edukacji włączającej. Przedstawiona dysertacja stanowi dopiero początek badań z katechetyki dotyczących efektywnego kształcenia katechetów do pracy w inkluzji. Jest odpowiedzią na wezwanie Chrystusa do realizacji nakazu „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16, 15). Stanowi zarazem zaproszenie do kontynuacji podejmowanej problematyki badań. pl
dc.description.abstractEvery year increasingly more pupils with disabilities study in Polish schools. Following the applicable educational law, the group of pupils with disabilities includes pupils who: are deaf, hard of hearing, blind, have a visual impairment, with reduced mobility, including aphasia, with intellectual disabilities, with autism, including Asperger syndrome, and associated disabilities. A child with special educational needs may attend a special, integrated or mainstream school. The parent/legal guardian of the child decides which school to choose. The education of pupils with disabilities in mainstream schools is referred to as inclusive education. Increasingly more children with disabilities resign from special education in favour of inclusive education. Therefore, it is essential that inclusive education meet both the needs of pupils and the expectations of parents and teachers. This is possible thanks to appropriately prepared teachers. The paper consists of five chapters. It uses the paradigm of pastoral theology, which is carried out in three stages: criteria-related, karyological, and praxeological. The implications for renewal presented in the dissertation can be used to increase the effectiveness of catechist education to work in inclusive education. The presented dissertation is only the beginning of the research on catechism concerning the effective education of catechists to work in inclusion. It is a response to Christ’s call to "Go out to the whole world; proclaim the gospel to all creation" (Mk 16, 15). At the same time, it is an invitation to continue the research activities.pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/24219
dc.language.isopolpl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesspl
dc.subjectedukacja włączającapl
dc.subjectkatechetapl
dc.subjectkształceniepl
dc.subjectniepełnosprawnośćpl
dc.subjectinclusive educationpl
dc.subjectcatechistpl
dc.subjecteducationpl
dc.subjectdisabilitypl
dc.titleKształcenie katechetów Diecezji Kaliskiej do pracy w edukacji włączającej. Studium socjologiczno- katechetycznepl
dc.title.alternativeEducating the catechists of the Diocese of Kalisz for working in inclusive educationpl
dc.typeDysertacjapl

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Rozprawa doktorska Iwona Ciesiółka.pdf
Size:
3.25 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.47 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego