Społeczne funkcje edukacji wczesnoszkolnej w Finlandii. Egalitaryzm - Sisu - doskonałość

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Rozprawa doktorska podejmuje problematykę społecznych funkcji edukacji wczesnoszkolnej w fińskim systemie edukacji. Niniejsza praca składa się z dwóch części. W pierwszej zawarto analizę teoretyczną, w której wyjaśniono istotę społecznych funkcji edukacji, ideologii edukacyjnych oraz słów kluczowych w rozprawie: egalitaryzm, Sisu, doskonałość. Dokonano również charakterystyki fińskiego systemu oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem pierwszego etapu edukacyjnego. W części empirycznej znalazła się prezentacja metodologicznej koncepcji pracy, opis, analiza i prezentacja wyników przeprowadzonych badań własnych w uniwersyteckich szkołach ćwiczeń w Finlandii. Uzyskane dane pozwoliły na wskazanie na implikacje pedagogiczne dla praktyki edukacyjnej w kontekście polskiej edukacji wczesnoszkolnej. Badania przeprowadzono w języku angielskim w grupie studentów kierunków pedagogicznych, nauczycieli szkół uniwersyteckich oraz wykładowców akademickich. The dissertation addresses the social functions of early childhood education in the Finnish education system. This dissertation consists of two parts. The first part contains a theoretical analysis that explains the essence of the social functions of education, educational ideologies and the key words in the dissertation: egalitarianism, Sisu, excellence. A characterisation of the Finnish education system was also made, with a special focus on the first educational stage. The empirical part included a presentation of the methodological conception of the thesis, a description, analysis and presentation of the results of the own research carried out in university practice schools in Finland. The obtained data made it possible to point out pedagogical implications for educational practice in the context of Polish early childhood education. The research was conducted in English with a group of pedagogical students, university school teachers and university lecturers.
Description
Wydział Studiów Edukacyjnych
Sponsor
Keywords
Finlandia, edukacja wczesnoszkolna, egalitaryzm, Sisu, doskonałość, Finland, early school education, egalitarianism, excellence
Citation
DOI
Creative Commons License