Intertekst w adaptacji filmowej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu; Wydawnictwo PWSFTViT w Łodzi

Title alternative

Intertext in Film Adaptation

Abstract

There are problems with discussing and interpreting film adaptation in the socio-cultural framework that is used for the semiotic, structural and aesthetic analysis of text. Even cinema as art often gives in to habit of talking about film “oeuvres” attributed to or identified in terms of an “author” and author’s cinema. It may be misleading to give too much weight and attention to the concept of “fidelity” of film adaptation, and it may be better to look at both – adapted piece of literature and its screen adaptation - as variously connected texts of culture confronting each other and participating in specific discourse. Marek Hendrykowski’s paper raises these questions, examines theoretical background of adaptation as form of communication, and reflects on the modelling linguistic aspects of intertextual analyses of film adaptation as a form of cultural translation.
Dyskusja oraz interpretowanie adaptacji filmowej w społeczno-kulturowym odniesieniu, które jest typowym dla semiotycznej, strukturalistycznej oraz estetycznej analizy tekstu, bywa problematyczne. Nawet kino jako sztuka poddaje się zwyczajowi dyskutowania o filmowym dorobku przypisywanym lub identyfikowanym z „autorem” i kinem autorskim. Mylącym może być przecenianie i nadmierna uwaga poświęcana „wierności” adaptacji filmowej, a trafniejsze może okazać się spojrzenie zarówno na adaptowany utwór literacki, jak i jego wersję ekranową jako na połączone teksty kultury konfrontujące się wzajemnie i biorące udział w określonym dyskursie. Artykuł Marka Hendrykowskiego podnosi te kwestie, a następnie bada je w oparciu o teoretyczną podstawę, w ramach której postrzega się adaptację jako formę komunikacji oraz koncentruje się ona językowych aspektach analizy intertekstualnej adaptacji filmowej jako formy translacji kulturowej.

Description

Sponsor

Keywords

cinema, literature, adaptator, adaptation, film art, film culture, film theory, film practice, word, image, intertext, intertextuality, interface, Michail Bakchtin, Julia Kristeva, Walter Jackson Ong, Roman Ingarden, literature, language of moving pictures, metatext, translation, integration process, modern culture, audiovisual communication, semiotics, expression, original, unoriginal, equivalent, unattainability, kino, literatura, adaptator, adaptacja, sztuka filmowa, kultura filmowa, teoria filmu, twórczość filmowa, słowo, obraz, intertekst, intertekstualność, język ruchomych obrazów, metatekst, translacja, proces integracji, kultura nowoczesna, komunikacja audiowizualna, semiotyka, ekspresja, oryginalny, nieoryginalny, równoważny, nieosiągalność

Citation

Images, nr 21-22, 2013, s. 266-272

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego