Medialny wymiar legitymizacji władzy

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Abstract

Zagadnienie legitymizacji władzy politycznej jest jednym z najistotniejszych problemów badawczych nauk politycznych. Legitymizację definiuje się najczęściej jako uprawnienie rządzących do podejmowania legalnych decyzji, przy jednoczesnej akceptacji rządzonych. W artykule autor podejmuje problem relacji mediów i władzy, starając się jednocześnie zwrócić uwagę na medialnych charakter (wymiar) procesu legitymizacji władzy. Próba takiego właśnie spojrzenia nie jest bezzasadna. Media we współczesnym świecie stanowią bowiem istotne ogniwo stosunków pomiędzy rządzącymi a rządzonymi. Co więcej, wpływają na procesy polityczne zachodzące w państwie, kształtują postawy obywateli wobec polityki i władzy, natomiast ich wolność postrzegana jest jako jeden z fundamentów demokracji. Niekiedy przypisuje się im miano tzw. „czwartej władzy”. W zależności od systemu politycznego media mogą ułatwić elitom politycznym zdobycie władzy (lub pomóc w jej utrzymaniu), albo legitymizować narzuconą siłą formę władzy (w systemach niedemokratycznych). Podstawowym celem artykułu jest zatem refleksja nad rolą i znaczeniem mediów masowych w procesie legitymizacji władzy.
The issue of the legitimization of political power is one of the essential research issues of political science. Legitimization is usually defined as the entitlement of the authorities to make legal decisions accepted by the governed. The author of the paper discusses the issue of relations between the authorities and the media emphasizing the media character (dimension) of the process of legitimization of power. The attempt to approach the issue in this manner is justifiable since the contemporary media constitute a significant link in the relations between the governing and the governed. What is more, the media influence political processes in a state, shape citizens’ attitudes to politics and authorities, and the freedom of the media is perceived as providing one of the foundations of democracy. The media are sometimes named ‘the fourth estate’. Depending on the political system, the media can facilitate winning (or maintaining) power by a political elite, or legitimize power that has been forcefully imposed (in non-democratic systems). The basic goal of the paper is to reflect on the role and significance of the mass media in the process of legitimization of power.

Description

Sponsor

Keywords

media, legitymizacja, media, legitimization

Citation

"Środkowoeuropejskie Studia Polityczne" nr 4 z 2012, s. 245-249.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego