Potencjometryczne i spektralne badania reakcji kompleksowania ligandów fosforanowych o znaczeniu biologicznym

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Potentiometric and spectral studies of complexes of phosphorylated bioligands

Abstract

Zrozumienie procesów zachodzących w organizmach żywych wciąż stanowi nie lada wyzwania dla świata nauki. Jednym z przykładów są reakcje kompleksowania mikro- i makroelementów z bioligandami, których poznanie pozwoliłoby lepiej zrozumieć rolę jonów poszczególnych pierwiastków, ich sposób oddziaływania z ligandami o znaczeniu biologicznym oraz zmiany, jakim podlegają pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak pH otoczenia. Stosując metodę miareczkowania potencjometrycznego połączonego z komputerową analizą danych można określić stałe trwałości oraz rodzaj tworzących się kompleksów w różnych wartościach pH. Porównując stałe trwałości utworzonych kompleksów, możemy określić, który z nich jest bardziej stabilny i częściej występuje w układach biologicznych. Ponadto, dzięki zastosowaniu szeregu metod spektroskopowych takich jak UV-Vis, EPR, NMR, FT-IR oraz CD, możemy określić skład wewnętrznej i zewnętrznej sfery koordynacyjnej. W ramach mojej pracy doktorskiej skupiłam się analizie układów zawierających jony miedzi(II), fosfoetanoloaminę, fosfocholinę, oraz nukleozydy i odpowiadające im nukleotydy pirymidynowe. Jej celem było określenie aktywności grup fosforanowych badanych ligandów o znaczeniu biologicznym w różnych wartościach pH otoczenia. Understanding many of the processes that occur in living organisms still poses considerable challenges to the scientific world. One such process is the study of complexation reactions of micro- and macroelements with bioligands, which would allow us to better understand the role of the metal ions, how they interact with biologically relevant ligands, and the changes they undergo under the influence of external factors, such as environmental pH.. Using the potentiometric titration method combined with computer data analysis, we can determine the type and stability constants of the complexes formed at different pH values. By comparing the stability constants of the complexes formed, we can determine which complex is more stable and more common in biological systems. In addition, by using a number of spectroscopic methods, such as UV-Vis, EPR, NMR, FT-IR and CD, we can determine the composition of the inner and outer coordination spheres. My dissertation has focused on the analysis of systems containing copper(II) ions, hosphoethanolamine, phosphocholine, and nucleosides and their corresponding pyrimidine nucleotides. Their goal was to determine the activity of the phosphate groups of the studied ligands of biological significance at different pH values of the environment.

Description

Wydział Chemii

Sponsor

Projekt ChemInter (grant nr POWR.03.02.00-00-I026/16)

Keywords

potencjometria, chemia koordynacyjna, związki kompleksowe, fosforany, miareczkowanie potencjometryczne, badania spektralne, grupy fosforanowe, kompleksy miedzi(II), potentiometric measurements, spectroscopic studies, phosphate groups, coordination chemistry, copper(II) complexes

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego