SYSTEM PRAWNY WOBEC PRZEŚLADOWANIA RELIGIJNEGO DZIECI

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

RELIGIOUS PERSECUTION OF CHILDREN IN LIGHT OF THE EXISTING LEGAL SYSTEM

Abstract

Problematyka prześladowania religijnego dotycząca także prześladowań, których ofiarą są dzieci, wymaga podjęcia szerokich badań w celu stworzenia systemu skutecznego przeciwdziałania tym zjawiskom. Definicja prześladowania religijnego obejmuje zarówno zaniechanie, jak i działanie realizowane wobec wyznawców określonej religii lub światopoglądu w celu nieuzasadnionego innymi względami naruszenia ich interesu jednostkowego bądź zbiorowego. Prześladowanie religijne w postaci działania to aktywne prześladowanie oraz podburzanie do takiego zachowania, a także prowadzenie akcji za pomocą środków przekazu, które animują akcje innych osób, skierowane przeciwko zwolennikom danej religii. Takie działanie polegać może − po pierwsze − na dyskryminacji, po drugie − naruszaniu dóbr niematerialnych, zwłaszcza dóbr osobistych, po trzecie − naruszaniu dóbr materialnych i wreszcie − po czwarte − najdalej idące prześladowanie polega na pozbawieniu życia. Dotąd problematyka prawnego aspektu skutecznego przeciwdziałania prześladowaniom religijnym nie była przedmiotem szerszej analizy, warto jednak podjąć próbę wskazania wielu cząstkowych przepisów, które są przydatne w przeciwdziałaniu zjawiskom prześladowań religijnych oraz kompensowaniu ich skutków, zwłaszcza w odniesieniu do dzieci. Zaproponowana metoda pośredniej rekonstrukcji sieci przepisów rozsianych w aktach prawnych o różnym charakterze i zasięgu stanowić może punkt wyjścia dalszych prac zmierzających do stworzenia aktów prawnych ukierunkowanych na przeciwdziałanie prześladowaniom religijnym. Sformułowano także postulaty powołania wyspecjalizowanych instytucji, które zajmowałyby się przeciwdziałaniem tym prześladowaniom.
Religious persecution, including religious persecution of children, requires substantial research in order to create an efficient legal system that would safeguard the potential victims of persecution. The definition of religious persecution includes the omission of acts as well as acts performed by followers of a given religious denomination or outlook to unjustly violate the interests of an individual or a group of followers of another faith. Active religious persecution involves either acts of persecution itself or incitement to such behaviour, also through the use of mass media that animate actions undertaken by others and directed against followers of a particular religion. Such actions may include (i) discrimination, (ii) violation of personal rights or interests, and moral rights in particular, (iii) violation of property; and (iv) taking somebody’s life. The legal aspects of efficient counteracting religious persecution have not been analysed at a greater length, and therefore it seems even more worthwhile at least to identify the numerous although partial provisions that might be relied on in counteracting religious persecution and compensating its effects, especially in cases involving children. The method proposed in the paper, which consists in an indirect reconstruction of the network of provisions dispersed in a number of legal acts of varied nature and scope may serve as a staring point for further work undertaken with a view of passing laws helping to counteract religious persecution.

Description

Sponsor

Keywords

Definicja, Definition, Przeciwdziałanie, Efficient counteracting

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 73, 2011, z. 2, s. 139-158

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego