Polityka językowa Polski i jej sąsiadów na przykładzie Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa

Title alternative

Abstract

Niniejszy artykuł skupia się na polityce językowej krajów zachodniosłowiań- skich, takich jak Polska, Słowacja i Czechy. Poruszane kwestie dotyczą zagadnień poli- tyki językowej w Polsce (w tym ustaw i innych regulacji prawnych dotyczących języka oraz sytuacji mniejszości językowych i ich praw) oraz podobnych procesów legislacyj- nych w wymienionych krajach. Zamieszczone porównanie pokazuje, że historia i czynniki społeczno-geograficzne odgrywają w polityce językowej ważną rolę, jednakże nie są jej głównymi i jedynymi determinantami. Przedstawiona analiza wskazuje również na współzależność pomiędzy narodowymi a europejskimi strukturami, które wpływają na procesy legislacyjne.

Description

Abstract (Language Policy of Poland and its Neighbours: A Case Study of the Czech Republic and Slovak Republic). This paper focuses on language policy in the West Sla- vonic countries like Poland, Slovakia and the Czech Republic. The presented article covers mainly issues concerning language policy (including language laws and resolutions, as well as the situation of language minorities and their rights) in Poland and similar legisla- tive processes in the named neighbour countries. The comparison shows that the history and socio-geographical factors play a big role, but they are not the main and only deter- minants constructing the language policies. The analysis reveals also the interdependence between the national and European political structures which do influence the legislative processes.

Sponsor

Keywords

polityka językowa, polityka językowa Polski, polityka językowa Czech, polityka językowa Słowacji

Citation

Język. Komunikacja. Informacja, 2011, tom 6, s.79-89

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego