Osadnictwo społeczności neolitycznych i wczesnobrązowych na obszarze Polski północno-zachodniej w świetle analiz dużych zbiorów danych przestrzennych

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Settlement of Neolithic and Early-Bronze Age communities in north-western Poland in light of the analysis of large sets of spatial data

Abstract

Głównym celem dysertacji jest propozycja przeprowadzenia analiz przestrzennych na dużych zbiorach danych. W tym celu zdigitalizowano blisko 15 tys. stanowisk archeologicznych, od KPL, przez KAK, KCSz po szeroko pojęte INB. Zidentyfikowanych w ramach wieloletniego programu AZP. Praca składa się z trzech tomów, z których pierwszy zawiera tekst, drugi ryciny w formie map, tabel i wykresów, a trzeci katalog stanowisk. Tom pierwszy podzielony został dodatkowo na trzy części merytoryczne. Część I dotyczy podstaw, założeń oraz metodyki pracy, ma charakter organizacyjny i porządkujący. Część II pracy ma charakter analityczny. Jej celem jest przedstawienie i opisanie samego procesu analiz przestrzennych. Wykonane analizy to: wysokości, nachylenia stoku, ekspozycji, form morfologicznych oraz odległości od wody. Część III zawiera rekapitulację uzyskanych wyników. Składa się ona z jednego, obszernego rozdziału, który zawiera w sobie analizy podsumowujące. Pierwsza z nich ma charakter obiektywny – statystyczny i została przygotowana w oprogramowaniu Maxent. Druga z nich jest bardziej subiektywna – opisowa, a ze względu na swą formę została określona jako analiza porównawcza. Każdej z obu analiz uzupełniona jest podsumowaniem i próbą interpretacji uzyskanych wyników. Dysertację kończą wnioski oraz wykaz wykorzystanej literatury przedmiotu.
The main aim of the dissertation is to propose spatial analyses on large datasets. For this purpose, nearly 15,000 archaeological sites, ranging from KPL, KAK, KCSz and broadly INB, were digitised. Identified as part of the multi-year AZP programme. The work consists of three volumes, the first of which contains text, the second figures in the form of maps, tables and charts, and the third a catalogue of sites. Volume one is further divided into three substantive parts. Part I deals with the foundations, assumptions and methodology of the work, and is of an organisational and structuring nature. Part II of the work is analytical in nature. Its purpose is to present and describe the process of spatial analyses itself. The analyses performed are: elevation, slope, exposition, morphological forms and distance to water. Part III contains a recapitulation of the results obtained. It consists of a single, comprehensive chapter that incorporates the summary analyses. The first is objective - statistical in nature and was prepared in Maxent software. The second is more subjective - descriptive - and has been referred to as a comparative analysis because of its form. Each of the two analyses is complemented by a summary and an attempt to interpret the results obtained. The dissertation concludes with conclusions and a list of the literature used.

Description

Wydział Archeologii

Sponsor

Keywords

osadnictwo, GIS, neolit, WEB, analizy, settlement, GIS, Neolithic, EBA, analysis

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego