Yüksek Öretimi Yeniden Düflünürken Yeni Bir Paradigma Olarak Küreselleflme: Gelecek çin Göstergeler

Loading...
Thumbnail Image

Date

2002

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Educational Sciences: Theory & Practice

Title alternative

Abstract

Küreselleflme yüksek ö¤retimi düflünmek için yeni bir çerçeve sunmaktad›r. Onun sonuçlar› hem yüksek ö¤retim kurumlar› hem de onlar›n fakülteleri için sert ve uzun solukludur. Onun etkisi k›smen yavafl olsa da modern üniversite kurumunun arkas›ndaki temel iki varsay›m› zay›flatmaktad›r: onun ulus-devletten ilham ald›¤› ve refah devletinin deste¤ine gereksinim duydu¤u gerçekleri. Küreselleflme ayn› zamanda bugün yüksek ö¤retim konusunda kafa yordu¤umuzda art›k görmezden gelemeyece¤imiz iki boyutu gündeme getirmektedir: genel anlamda kamu sektörüne güvensizlik ve yeni toplumsal alanlarda flirket kültürüne ve ekonomik rasyonaliteye gittikçe artan bir oranda itimat etme. E¤er küreselleflme süreçleriyle ortaya ç›kan de¤iflimler san›ld›¤› gibi köklü ise onun üniversiteye etkisi gerçekten korkunç olacakt›r ve bu, kurumun mahiyetini tan›nmayacak bir biçimde e¤ifltirebilir. Globalization provides a new framework for thinking about higher education. Its implications are severe and long-lasting, both for higher education institutions and for their faculty. Even though its impact is still relatively slow, it undermines the two fundamental assumptions behind the modern institution of the university: its nation-state inspiration and its welfare-state support. Globalization adds also two new dimensions which can no longer be ignored in thinking about higher education today: the distrust to the public sector in general and the increasing reliance on corporate culture and economic rationality in new social domains. If changes brought about by globalization processes are as deep as they seem now, its impact on the academy may be tremendous and it may change the nature of the institution beyond recognition.

Description

Sponsor

Keywords

globalization, higher education, welfare state, Küreselleflme, Yüksek Öretim, Refah Devleti

Citation

Marek Kwiek, Yüksek Öretimi Yeniden Düflünürken Yeni Bir Paradigma Olarak Küreselleflme: Gelecek çin Göstergeler, Educational Sciences: Theory & Practice, 2 (1), May 2002, s. 133-154

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego