Yüksek Öretimi Yeniden Düflünürken Yeni Bir Paradigma Olarak Küreselleflme: Gelecek çin Göstergeler

dc.contributor.authorKwiek, Marek
dc.date.accessioned2014-04-08T07:47:38Z
dc.date.available2014-04-08T07:47:38Z
dc.date.issued2002
dc.description.abstractKüreselleflme yüksek ö¤retimi düflünmek için yeni bir çerçeve sunmaktad›r. Onun sonuçlar› hem yüksek ö¤retim kurumlar› hem de onlar›n fakülteleri için sert ve uzun solukludur. Onun etkisi k›smen yavafl olsa da modern üniversite kurumunun arkas›ndaki temel iki varsay›m› zay›flatmaktad›r: onun ulus-devletten ilham ald›¤› ve refah devletinin deste¤ine gereksinim duydu¤u gerçekleri. Küreselleflme ayn› zamanda bugün yüksek ö¤retim konusunda kafa yordu¤umuzda art›k görmezden gelemeyece¤imiz iki boyutu gündeme getirmektedir: genel anlamda kamu sektörüne güvensizlik ve yeni toplumsal alanlarda flirket kültürüne ve ekonomik rasyonaliteye gittikçe artan bir oranda itimat etme. E¤er küreselleflme süreçleriyle ortaya ç›kan de¤iflimler san›ld›¤› gibi köklü ise onun üniversiteye etkisi gerçekten korkunç olacakt›r ve bu, kurumun mahiyetini tan›nmayacak bir biçimde e¤ifltirebilir. Globalization provides a new framework for thinking about higher education. Its implications are severe and long-lasting, both for higher education institutions and for their faculty. Even though its impact is still relatively slow, it undermines the two fundamental assumptions behind the modern institution of the university: its nation-state inspiration and its welfare-state support. Globalization adds also two new dimensions which can no longer be ignored in thinking about higher education today: the distrust to the public sector in general and the increasing reliance on corporate culture and economic rationality in new social domains. If changes brought about by globalization processes are as deep as they seem now, its impact on the academy may be tremendous and it may change the nature of the institution beyond recognition.pl_PL
dc.identifier.citationMarek Kwiek, Yüksek Öretimi Yeniden Düflünürken Yeni Bir Paradigma Olarak Küreselleflme: Gelecek çin Göstergeler, Educational Sciences: Theory & Practice, 2 (1), May 2002, s. 133-154pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/10412
dc.language.isootherpl_PL
dc.publisherEducational Sciences: Theory & Practicepl_PL
dc.subjectglobalizationpl_PL
dc.subjecthigher educationpl_PL
dc.subjectwelfare statepl_PL
dc.subjectKüreselleflmepl_PL
dc.subjectYüksek Öretimpl_PL
dc.subjectRefah Devletipl_PL
dc.titleYüksek Öretimi Yeniden Düflünürken Yeni Bir Paradigma Olarak Küreselleflme: Gelecek çin Göstergelerpl_PL
dc.typeArtykułpl_PL

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Kwiek_Turkish.pdf
Size:
115.5 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.49 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego