Rola i zadania kontrwywiadu w obszarze funkcjonowania państwa z uwzględnieniem wybranych aspektów polityki bezpieczeństwa III RP

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

Selected aspects of counterintelligence in the security policy of the III RP

Abstract

Artykuł kładzie nacisk na funkcjonowanie kontrwywiadu w obszarze bezpieczeństwa państwa, które obecnie jest centralnym punktem każdego obszaru funkcjonowania państwa. Polityka powinna być sztuką zarządzania państwem zgodnie z istniejącym kodeksem moralnym, prawnym i ekonomicznym, ale musi także stanowić lub kreować takie rozwiązania, które pozwolą wyjść z niestabilnej lub konfliktowej sytuacji z jak najmniejszymi stratami dla państwa. Najważniejszą rolę odgrywają tu służby kontrwywiadowcze. Polityka bezpieczeństwa jest bowiem kształtowana przez rosnący czynnik niepewności i zagrożenia. W przypadku Rosji działalność służb specjalnych jest filarem zarówno polityki wewnętrznej, jak i zagranicznej. Neutralizacja i zwalczanie rosyjskiego wywiadu w przypadku Polski jest niezwykle trudne, biorąc pod uwagę wieloletnią tradycję, za którą stoi wiedza i ogromne doświadczenie. Kontrwywiad odgrywa istotną rolę dla znaczenia i rozwoju każdego państwa, ponadto dostrzega znaczenie informacji publicznej dla bezpieczeństwa państwa, która ma pomóc m.in. w przewidywaniu i zapobieganiu przyszłym zagrożeniom. Priorytetem jest ochrona informacji przed obcymi służbami działającymi na niekorzyść interesu państwa.
The paper concerns selected aspects of the activities of the intelligence and counterintelligence services. These services are responsible for ensuring state security, which is currently the main goal of all authorities. Any policy in this regard must reflect the art of state governance according to the existing moral, legal and economic codes, but must also provide or create such opportunities as make it possible to come out of unstable or conflict situations with the least loss for the state. A key role is played here by counterintelligence services. A security policy is shaped by uncertainty and danger. In the case of Russia, the activities of the special services are a pillar of both domestic and foreign policies. Neutralizing and combating Russian intelligence is extremely difficult for Polish services, given the long tradition and extensive knowledge and experience of Russia. Counterintelligence is crucial for the importance and development of each country. By definition, counterintelligence recognizes the importance of public information for the security of the state, to help, among others, in predicting and preventing future threats. The priority is to protect information from foreign services operating at the expense of the national interest

Description

Sponsor

Keywords

wywiad, kontrwywiad, bezpieczeństwo narodowe, ochrona informacji niejawnych, wywiad rosyjski, intelligence, counter-intelligence, national security, protection of classified information, Russian intelligence

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2017, nr 2, s. 103-123.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego