Wycena nieruchomości dokonywana przez rzeczoznawców majątkowych a wycena nieruchomości dokonywana przez systemy teleinformatyczne

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Real estate valuation performed by property valuers vs. real estate valuation performed by ICT systems

Abstract

Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest problematyka wyceny nieruchomości. Praca składa się ze wstępu, czterech rozdziałów i zakończenia. Pierwszy rozdział, został poświęcony „zagadnieniom wprowadzającym” – w części tej omówiono spiritus movens dysertacji. Przybliżono zagadnienia: szybkości postępowania; prostoty postępowania; prawdy obiektywnej; pogłębiania zaufania do organów administracji publicznej oraz sądów administracyjnych; sztucznej inteligencji. Drugi rozdział, przedstawia sytuację normatywną wyceny nieruchomości w wybranych państwach, w: Rzeczpospolitej Polskiej; Republice Federalnej Niemiec; Stanach Zjednoczonych Ameryki; Republice Francuskiej oraz Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Trzeci rozdział, przedstawia regulacje pozaprawne związane z wyceną nieruchomości. W tej części opisano unormowania wprowadzone przez międzynarodowe organizacje zajmujące się wyceną nieruchomości, tj.: Międzynarodowy Komitet Standardów Wyceny; Międzynarodową Koalicję Standarów Etyki; Amerykańskie Towarzystwo Rzeczoznawców; Europejską Grupę Stowarzyszeń Rzeczoznawców. Czwarty rozdział, przedstawia bazy danych zawierające informacje o nieruchomościach. Na podstawie rozważań zawartych w tej części zostało ustalone czy stworzenie programu do automatycznej wyceny nieruchomości w Rzeczpospolitej Polskiej jest możliwe. The doctoral dissertation consists of an introduction, four chapters and a conclusion. The first chapter is devoted to "introductory issues" – in this part the spiritus movens of the dissertation is discussed. The following issues were discussed: speed of proceedings; simplicity of proceedings; objective truth; deepening trust in public administration bodies and administrative courts; artificial intelligence. The second chapter presents the normative situation of real estate valuation in selected countries, in: the Republic of Poland; Federal Republic of Germany; United States of America; the French Republic and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. The third chapter presents extra-legal regulations related to the valuation of real estate. This section describes the regulations introduced by international organizations dealing with real estate valuation, i.e.: the International Committee on Valuation Standards; International Coalition of Ethical Standards; American Society of Appraisers; European Group of Valuers' Associations. The fourth chapter presents databases containing information on real estate maintained by entities performing public administration tasks. On the basis of the considerations contained in this section, it was determined whether it is possible to create a program for automatic valuation of real estate in the Republic of Poland.

Description

Wydział Prawa i Administracji

Sponsor

Keywords

nieruchomość, wycena, rzeczoznawca majątkowy, sztuczna inteligencja, automatyczny system wyceny, real estate, property valuation, property appraiser, artificial intelligence, automatic valuation system

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego