Związki polityki i ekonomii w badaniu stosunków międzynarodowych

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

Connections between politics and economy in International Relations Research

Abstract

Artykuł dotyczy międzynarodowej ekonomii politycznej (MEP) jako subdyscypliny stosunków międzynarodowych, badającej wp³yw decyzji politycznych na gospodarkę oraz sytuacji ekonomicznej na dzia³ania polityczne. Opisana jest geneza wyodrębnienia się MEP w latach 70. XX w., kiedy z powodu zasadniczych zmian w gospodarce światowej zaczęto zauważać w większym stopniu wpływ tych zjawisk na relacje międzynarodowe i politykę poszczególnych państw. Powstawały wtedy pionierskie prace nie tylko teoretyczne, ale również opisujące stosunki między państwami z nowej perspektywy. Zaprezentowane zostały równie¿ obszary badawcze MEP oraz metodologia. W kolejnej części przedstawione są pierwsze teorie MEP: merkantylizm (definiowany także jako neomerkantylizm lub nacjonalizm gospodarczy), liberalizm i strukturalizm, a także nowe teorie, zwi¹zane z podejściem ekologicznym, krytyką feministyczną czy nurtem postmodernistycznym. Zostały również zanalizowane koncepcje dotyczące uwarunkowań ekonomicznych polityki zagranicznej i wewnętrznej państw narodowych.
The objective of this article is to present the development of the International Political Econ- omy (IPE) as the sub-discipline of the international relations. It deals with the influence of politi- cal decisions on the economy, and the economic situation on the political activities of the states. The genesis of the IPE can be traced in the 1970s. when the major changes in the world economy occurred. The greater attention was paid to the impact of those events on the international rela - tions and the policy of particular states. The pioneer books were published then: theoretical ones and the works which presented the international relation from a new perspective. The article in - cludes also the basic definitions, the scope of the research as well as the methodology applied in the IPE. The theories (based on mercantilism, liberalism and structuralism) and the new ap - proaches: ecological, feminist critique etc. are also presented. In the last part of the text the con - cepts of the role of the economic factor in foreign and domestic policy of the nation states are analyzed.

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Przegląd Strategiczny, nr 1, 2012, s. 219-239.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego