Nowa katalityczna metoda otrzymywania sililo- i germylopodstawionych buta-1,3-dienów oraz ich zastosowanie w syntezie organicznej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015-12-04

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

A new catalytic method for the preparation of silyl- and germyl- substituted buta-1,3-dienes and their use in organic synthesis

Abstract

Praca doktorska mgr Justyny Szudkowskiej-Frątczak, wykonywana pod opieką prof. dr hab. Bogdana Marcińca dotyczyła reakcji sprzęgania terminalnych buta-1,3-dienów z winylosilanami i winylogermananami katalizowanej kompleksami rutenu oraz reakcji następczych, prowadzących do otrzymania (E,E)-buta-1,3-dienów, posiadających w swej budowie grupy halogenowe, arylowe oraz acylowe. Kluczowym etapem opracowanych metodologii jest wykorzystanie reakcji sililującego lub germylującego sprzęgania oraz zastosowanie otrzymanych produktów krzemo- i germanoorganicznych w dalszej syntezie organicznej, prowadzącej do powstania związków o ściśle zdefiniowanej strukturze. Odkryta w ramach pracy doktorskiej katalityczna reakcja sprzęgania terminalnych (E)-buta-1,3-dienów z winylometaloidami umożliwia syntezę zdefiniowanych stereochemicznie, nienasyconych związków metaloidoorganicznych (podstawionych (E,E)-1-(sililo)buta-1,3-dienów oraz z (E,E)-1-(germylo)buta-1,3-dienów) z komercyjnie dostępnych substratów. Uzyskane dieny metaloidoorganiczne wykorzystano jako prekursory w otrzymywaniu pożądanych produktów organicznych (halogenki (E,E)-dienylowe, ketony (E,E)-dienylowe, (E,E)-1,4-diarylopodstawione buta-1,3-dieny) na drodze stechiometrycznych i katalitycznych reakcji demetalacji. W ramach pracy opracowano nowe, efektywne metody syntezy dienów krzemo- i germanoorganicznych oraz uzyskano 31 nowych związków.
The PhD thesis written by Justyna Szudkowska-Frątczak under supervision of prof. Bogdan Marciniec concerned the ruthenium-catalyzed coupling reaction of terminal 1,3-dienes with vinylsilanes and vinylgermanes and the subsequent reactions leading to (E,E)-buta-1,3-dienes containing halogen, aryl and acyl groups. The key step of the methodology developed is the use of a silylative or germylative coupling reaction and application of the organosilicon and organogermanium products in further organic synthesis, leading to the formation of compounds with well-defined structure. The catalytic coupling reaction of the terminal (E)-buta-1,3-diene with vinylmetalloids, discovered during the study described in this dissertation, allowed the synthesis of stereochemically defined, unsaturated organometalloid compounds (substituted (E,E)-1-(silyl)buta-1,3-dienes and (E,E)-1- (germyl)buta-1,3-dienes) from commercially available starting materials. The resulting organometalloid dienes have been used as precursors in the preparation of the desired organic product e. g. (E,E)-dienyl halides, (E,E)-dienyl ketones, (E,E)-1,4-diarylsubstituted buta-1,3-dienes through stoichiometric and catalytic demetalation reactions. As a result of the work, new and effective methods for the synthesis of organosilicon and organogermanium dienes have been developed and 31 new compounds have been synthesized.

Description

Wydział Chemii

Sponsor

Keywords

reakcja sililującego sprzęgania, silylative coupling, reakcja germylującego sprzęgania, germylative coupling, reakcje demetalacji, demetalation reactions, 1-(sililo)buta-1,3-dieny, 1-(silyl)buta-1,3-dienes, 1-(germylo)buta-1,3-dieny, 1-(germyl)buta-1,3-dienes

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego