Druki ulotne i okolicznościowe Zakładów Graficznych Instytutu Wydawniczego „Biblioteka Polska” w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Przyczynek do dziejów wydawnictwa

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Title alternative

Commemorative brochures and notelets published by Zakłady Graficzne Instytutu Wydawniczego “Biblioteka Polska” in the collection of the Provincial and Municipal Public Library in Bydgoszcz. A contribution to the history of the publisher

Abstract

W Bydgoszczy w latach 1920–1939 działały Zakłady Graficzne Instytutu Wydawniczego „Biblioteka Polska”. Zostały one założone przez wielkopolskiego ziemianina Władysława Kościelskiego. Należały do największych i najnowocześniejszych w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce. Instytut Wydawniczy „Biblioteka Polska”, z siedzibą w Warszawie, w seriach wydawniczych ogłosił kilkaset tytułów dzieł autorów polskich oraz zagranicznych. Opublikował również liczne druki ulotne i okolicznościowe. Kierowane do szerokiego kręgu odbiorców pozycje cechowała komunikatywność, jak również czytelność. Pełniły one przede wszystkim funkcję informacyjno-reklamową. Wprowadzone do obiegu czytelniczego wykazują zróżnicowanie pod względem treści i formy typograficznej (ze względu na charakter zdobnictwa, układ graficzny czy dobór czcionki). Odegrały ważną rolę w kształtowaniu świadomego odbiorcy książki i prasy, miały wpływ na kształtowanie potrzeb czytelniczych, upowszechnianie dorobku pisarzy oraz uczonych. Były projektowane przez uznanych grafików, a także ilustratorów książki. Stanowią cenny materiał źródłowy o charakterze dokumentacyjnym, historycznym i estetycznym.
Zakłady Graficzne Instytutu Wydawniczego “Biblioteka Polska” (Biblioteka Polska Publishing House) operated in Bydgoszcz between 1920–1939. The printing office was established by Władysław Kościelski, a member of the Wielkopolska landed gentry. It was one of the biggest and the most technically advanced publishing house in Poland of the inter-war period. “Biblioteka Polska”, with its seat in Warsaw, published works of several hundred Polish and foreign authors in publishing series. It publishing output was complemented with numerous commemorative brochures, leaflets and notelets issued along with the printed publications. This group of publications, addressed to a wide circle of receivers, was characterised by straightforwardness in the expression and legibility. Basically, they were to convey information or were issued for commercial or marketing purposes. They show a remarkable variation in terms of their content and topographical form (as regards the nature of ornamentation, graphical layout or typesetting). These leaflets had their share in the formation of the proper receiver of the book and the press, contributed to the formation of readership and the reader’s needs, and to promotion of literary and scientific output of writers and scholars. They were designed by renown graphic designers, including book illustrators. In all, they constitute valuable source material of documental, historical and aesthetic nature.

Description

Sponsor

Keywords

Instytut Wydawniczy „Biblioteka Polska” (Warszawa), Kościelski Władysław, druki ulotne, commemorative brochures and leaflets, drukarstwo, printing industry, edytorstwo, editorship, księgarstwo, bookselling

Citation

Biblioteka, 2012, nr 16(25), s. 168-185

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego