Bolesław Pobożny – książę Wielkopolski

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Abstract

Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest biografia XIII – wiecznego księcia Wielkopolski – Bolesława Pobożnego. Część pierwsza wprowadza nas w klimat XIII – wiecznej Polski podzielonej na dzielnice. Przedstawione w niej zostały narodziny wielkopolskiej linii Piastów, zmagania Władysława Odonica o ojcowiznę, jak również dzieciństwo i młodość księcia Bolesława Pobożnego. Po tym, jak w 1245 roku został pasowany na rycerza i tym samym uznany za pełnoletniego, rozpoczęła się jego polityczna aktywność. Kolejne podziały Wielkopolski w 1247, 1249 i 1253 sankcjonowały współrządy obu braci (Przemysła I i Bolesława Pobożnego) w Wielkopolsce. Druga część pracy poświęcona jest samodzielnym rządom Bolesława Pobożnego, z uwzględnieniem polityki międzydzielnicowej i zewnętrznej księcia, jego związków z możnymi, rycerstwem i kościołem. Analizie poddano również politykę gospodarczą księcia oraz kulturę i religię na jego dworze. Choć podstawa źródłowa ogranicza możliwości przedstawienia wielu aspektów z życia Bolesława Pobożnego, to wszechstronna analiza materiału dyplomatycznego oraz źródeł narracyjnych i archeologicznych pozwala zobaczyć w księciu władcę wykraczającego poza granice wyznaczone przez wielu jemu współczesnych. Żyjąc w czasach wielkich przemian, doskonale rozumiał znaczenie zakładania miast i wsi na prawie niemieckim, rozwoju immunitetu czy gospodarczej roli klasztorów. Budując ekonomiczne podstawy Wielkopolski i wzmacniając jej potencjał polityczny, miał wielki udział w przezwyciężeniu rozbicia dzielnicowego i królewskiej koronacji swego bratanka – Przemysła II.
The subject of this doctoral dissertation is the biography of the thirteenth-century prince of Wielkopolska - Bolesław the Pious. The first part introduces us to the context of the thirteenth-century reality of Poland fragmented into principalities. It presents the origins of the Wielkopolska line of the Piasts, and the struggle of Władysław Odonic for his patrimony and Prince Bolesław the Pious’s childhood and youth. After he was knighted in 1245 and thus recognized as an adult, his political activity began. The successive divisions of Wielkopolska in 1247, 1249 and 1253 sanctioned the co-rule of both brothers (Przemysł I and Bolesław the Pious) in the region. The second part of the thesis is devoted to the independent rule of Bolesław the Pious, considering inter-principality relations and foreign policy of the prince, his relations with the nobles, knights and the church. Although the source material limits our ability to present many aspects of the life of Bolesław the Pious, a comprehensive analysis of diplomatic materials as well as narrative and archaeological sources allows us to see the prince as a ruler who goes beyond the boundaries set by many of his contemporaries. Living in the times of great change, he perfectly understood the importance of towns and villages being founded under the German law, the development of immunity, or the economic role of monasteries. By building the economic foundations of Wielkopolska and strengthening its political potential, he played a great part in overcoming the country’s fragmentation and in the royal coronation of his nephew Przemysł II.

Description

Wydział Historii

Sponsor

Keywords

Wielkopolska, rozbicie dzielnicowe, Boleslaw the Pious, Greater Poland, Polish feudal fragmentation, Bolesław Pobożny

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego