Znaczenie i ewolucja dyplomacji biznesowej w XXI wieku

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Authors

Panek, Aleksandra

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

The importance and evolution of business diplomacy in the 21st century

Abstract

Przedmiotem pracy jest analiza znaczenia i ewolucji dyplomacji biznesowej w XXI wieku ukazana przez pryzmat aktywności korporacji transnarodowych. Ocenie poddana została działalność zagranicznych przedsiębiorstw, które w Polsce posiadają swoje oddziały/filie, a także aktywność polskich firm prowadzących ekspansję zagraniczną. Choć dyplomacja biznesowa jest nowym pojęciem, a korporacje transnarodowe nie posiadają w swoich strukturach organizacyjnych departamentów odpowiedzialnych za jej wypełnianie, to o ich aktywności dyplomatycznej świadczą codzienne zadania wykonywane przez przedstawicieli różnych działów i specjalizacji. W rezultacie w pracy ukazano zarówno kształtowanie się pojęcia dyplomacji biznesowej, przedstawiono działania korporacji transnarodowych wpisujące się w realizację przez nie funkcji dyplomatycznych i wskazujące na istotność kompetencji dyplomatycznych w środowisku biznesowym, a także zaprezentowano potencjalne scenariusze dalszej ewolucji dyplomacji biznesowej. The subject of the thesis concerns an analysis of the importance and evolution of business diplomacy in the 21st century, shown through the prism of the activity of transnational corporations - foreign enterprises with branches/subsidiaries in Poland, as well as the Polish companies expanding abroad. Although business diplomacy is a new concept, and transnational corporations do not have departments responsible for its implementation, their diplomatic activity is evidenced by the daily tasks performed by representatives of various departments and specializations. As a result, the thesis shows the development of the concept of business diplomacy, discusses the activities of transnational corporations that prove the implementation of diplomatic functions and indicate the importance of diplomatic competences in the business environment, and also presents potential scenarios for the further evolution of business diplomacy.

Description

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Sponsor

Keywords

dyplomacja, dyplomacja biznesowa, korporacje transnarodowe, funkcje dyplomatyczne, kompetencje dyplomatyczne, diplomacy, business diplomacy, transnational corporations, diplomatic functions, diplomatic competences

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego