Funkcjonowanie emocjonalne sprawców przestępstw seksualnych wobec dzieci

Title alternative

Emotions in child sexual abuse offenders

Abstract

Problem: Badania miały na celu eksplorację roli zaburzeń regulacji emocji w procesie popełniania przestępstwa seksualnych wobec dzieci. Zidentyfikowano możliwe mechanizmy (poziomy) ich działania, które następnie osadzono w szerszym kontekście etiologicznym, odwołując się do Zintegrowanej Teorii Przestępczości Seksualnej (Ward i Beech, 2006, 2008). Metoda: Zbadano 219 mężczyzn: 74 sprawców wykorzystania seksualnego dziecka, 72 sprawców przestępstw przeciw mieniu i 73 mężczyzn niekaranych. Zaburzenia regulacji emocji mierzono kwestionariuszowo - Kwestionariuszem Trudności w Regulacji Emocji (Gratz i Roemer, 2004) oraz quasi-eksperymentalnie – zmodyfikowanym testem dodawania bodźców słuchowych PASAT-C (Lejuez, Kahler i Brown, 2003) oraz testem wykonawczym hamowania reakcji Stop Signal Task (Logan i Cowan, 1984). Wyniki: Sprawcy wykorzystania seksualnego dziecka przejawiali zróżnicowane nasilenie zaburzeń regulacji emocji. Zaburzenia regulacji emocji były związane z reaktywnością, wytrzymałością, neurotycznością, specyfiką rozwoju seksualnego w okresie adolescencji, stosowaniem używek oraz rodzajem zakładu karnego, w którym przebywa sprawca, cechami czynu (natężenie przemocy oraz wielopostaciowość czynu) oraz recydywą. Sprawcy seksualni okazali się charakteryzować niższym poziomem zaburzeń regulacji emocji od sprawców przestępstw przeciw mieniu. Wnioski: Przeprowadzone badania wspierają założenie o występujących w grupie sprawców przestępstw seksualnych trudności w zakresie regulowania emocji, poczynione przez innych badaczy oraz klinicystów (Langton i Marshall, 2000; Marshall, Cripps, Anderson i Cortoni, 1999; Smallbone i Dadds, 2000; Ward i Hudson, 2000; Ward, Hudson, Keenan,1998).
Problem: The research was aimed at exploring the meaning and role of emotion regulation disturbance in child sexual abuse. Possible mechanisms were identified and embedded in a wider etiological context, referring to the Integrated Theory of Sexual Offending (Ward & Beech, 2006, 2008). Method: 219 males participated in this study: 74 child sexual abuse offenders, 72 property offenders and 73 nonoffenders. Emotion regulation disorders were measured with the Emotion Regulation Difficulty Questionnaire (Gratz & Roemer, 2004) and quasi-experimentally with the PASAT-C (Lejuez, Kahler & Brown, 2003) and the Stop Signal Task (Logan & Cowan, 1984). Results: The child sexual abuse offenders manifested differential intensity of emotion regulation disturbance. Emotion regulation disturbance was associated with reactivity, endurance, neuroticism, sexual development during adolescence, the use of psychoactive substances, type of prison, the characteristics of the offence (intensity of violence and the multiform nature of the offence) and recidivism. Child sexual abuse offenders turned out to be characterized by a lower level of emotion regulation disturbance than property offenders. Conclusion: The research supports the assumption made by researchers and clinicians that disturbed emotional regulation is an important factor in child sexual abuse (Langton & Marshall, 2000; Marshall, Cripps, Anderson & Cortoni, 1999; Smallbone & Dadds, 2000; Ward & Hudson, 2000; Ward, Hudson & Keenan,1998).

Description

Wydział Psychologii i Kognitywistyki

Sponsor

Keywords

etiologia przestępczości seksualnej, etiology of sexual offending, zaburzenia regulacji emocji, emotion regulation disturbance, radzenie sobie poprzez seks, coping using sex, wykorzystanie seksualne dziecka, child sexual abuse, przestępcy seksualni, sexual offenders

Citation

DOI

Title Alternative

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego