Ochrona osób fizycznych w związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji w indywidualnych przypadkach na gruncie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Protection of natural persons with regard to automated individual decision-making in the General Data Protection Regulation

Abstract

Celem rozprawy doktorskiej jest opisanie i analiza przepisów RODO mających na celu ochronę osób fizycznych w związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji w indywidualnych przypadkach. Intencją autorki jest zbadanie, czy ten akt prawa zapewnia wystarczającą ochronę osób fizycznych w związku z takim przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności zidentyfikowanie luk, które ją utrudniają lub uniemożliwiają. Przede wszystkim, jej założeniem jest przedstawienie zasad de lege lata i postulatów de lege ferenda, które mogłyby zapewnić jednostkom skuteczną ochronę w związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji w indywidualnych przypadkach. Z tego powodu, rozprawa doktorska stanowi wkład w toczącą się dyskusję dotyczącą odpowiedzialności algorytmicznej.
The purpose of this doctoral dissertation is to describe and analyse the GDPR framework aimed at protecting natural persons with regard to automated individual decision-making. Its objective is to examine whether this legislative act affords sufficient protection of natural persons with regard to such processing, in particular the focus of the thesis is to identify the loopholes that hinder or prevent the above. Above all, this doctoral dissertation is aimed at identifying de lege lata rules and de lege ferenda postulates that could provide individuals with effective protection in relation to automated individual decision-making. Therefore, this thesis contributes to the existing discussion concerning algorithmic accountability.

Description

Wydział Prawa i Administracji (UŁ)

Sponsor

Keywords

dane osobowe, automatyzacja, profilowanie, ochrona jednostki, sztuczna inteligencja, personal data, automation, profiling, individual protection, artificial intelligence

Citation

DOI

Title Alternative

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego