Społeczności uczące się nauczycieli fizyki – z perspektywy nauczycieli

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Physics Teachers Learning Communities – From the Perspective of Teachers

Abstract

Nauczyciel fizyki jest z reguły zmuszony do pracy sam, bez kolegi, u którego mógłby zasięgnąć porady i bez profesjonalnego zespołu. Odpowiedź można uzyskać w ramach regionalnej społeczności edukacyjnej, która zachęca do nawiązania relacji z innymi nauczycielami. Celem badania jest identyfikacja wzajemnych zależności pomiędzy charakterem uczenia się, jaki rozwija interakcja w społeczności, a sposobem wyrażania się zmiany w nauczaniu w klasie. Badanie przeprowadzono w paradygmacie jakościowym, którego celem jest udokumentowanie i próba zrozumienia unikalnego i subiektywnego świata uczestników badania. Wyniki badań w kontekście społecznym wskazują, że nauczyciele przychodzą do PLC w mniejszym stopniu z potrzeb akademickich, a bardziej z potrzeb społecznych. Interakcja z innymi nauczycielami wzmacnia poczucie przynależności do grupy tworzącej wiedzę, która angażuje się we wspólne działania, wzajemną pomoc, dyskusje i dzielenie się wiedzą. Kolejna kwestia, która wynikła z przeprowadzonych ustaleń, ujawniła, że we wspólnocie zachodzi proces tworzenia wiedzy, a nie tylko jej otrzymywania. Zbiorowa siła umożliwia tworzenie treści dostosowanych do potrzeb nauczycieli. Źródłem wiedzy i źródłem siły są sami nauczyciele lokalni. Wyniki badań w kontekście uczenia się uczniów wskazują, że zmiany, jakie zaszły w klasie, spowodowane były zmianą postrzegania przez nauczycieli swojej roli w nauczaniu. Przesunęli punkt ciężkości z praktyki i zapamiętywania na tworzenie pojęciowego zrozumienia oraz umiejętności analizy i badań. The physics teacher is generally forced to work alone, without a colleague from whom to seek advice and without a professional team. The answer is provided in the framework of a regional learning community, which invites a relationship with other teachers. The objective of the research study is to identify the mutual relationships between the nature of the learning that the interaction in the community develops and the manner of expression of the change in teaching in the classroom. The research study was carried out according to the qualitative paradigm, the aim of which is to document and to attempt to understand the research participants’ unique and subjective world. The findings in the social context indicate that the teachers come to the PLC less from the academic need and more from the social need. The interaction with other teachers empowers the feeling that they belong to a knowledge-creating group that engages in shared activities, mutual assistance, discussions, and knowledge sharing. Another issue that arose from the findings revealed that in the community there is a process of creating knowledge and not just receiving knowledge. The collective power enables the creation of contents refined for the teachers’ needs. The source of knowledge and the source of strength are the community teachers themselves. The findings in the context of the students’ learning indicate that the changes that occurred in the class were caused by the teachers’ change of the perception of their role in teaching. They shifted the focus from practice and memorization to the creation of conceptual understanding and analysis and research skills.

Description

Wydział Studiów Edukacyjnych

Sponsor

Keywords

społeczności nauczycielskie, nauczyciele fizyki, doskonalenie zawodowe, promocja nauczania, społeczność zawodowa, teacher communities, physics teachers, professional development, teaching promotion, professional community

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego