Postrzeganie przez dyrektorów i kierowników średniego szczebla roli kierowników średniego szczebla w zarządzaniu szkołą

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

The Perceptions of Principals and Middle Managers of the Role of Middle Managers in the School Management

Abstract

Tematem dysertacji jest postrzeganie przez dyrektorów izraelskich szkół średnich i menedżerów średniego szczebla (MM) roli MM w zarządzaniu szkołą. Praca ma charakter badawczy. Zaproponowane zostały dwa główne pytania badawcze: jak dyrektorzy postrzegają rolę MM w zarządzaniu szkołą oraz jak MM postrzegają swoją rolę w szkole? W badaniach postawiono zarówno cele teoretyczne, jak i praktyczne: zdobycie i uzupełnienie wiedzy na temat MM w izraelskich szkołach średnich oraz opracowanie praktycznych zaleceń, jak wykorzystać potencjał MM w szkole. Badania zrealizowano metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem autorskich kwestionariuszy ankiet. W teoretycznej części pracy zaprezentowano rozważania stanowiące podstawę projektu badawczego. Ze względu na to, iż badania dotyczą kontekstu izraelskiego, w pierwszym rozdziale omówiony został system edukacji w Izraelu, założenia izraelskiej polityki oświatowej oraz kierunki przeprowadzonych reform izraelskiego szkolnictwa. W drugim rozdziale zaprezentowane zostały zagadnienia dotyczące zarządzania współczesną szkołą, zarówno w kontekście administracyjnym, jak i przywództwa w edukacji. Ostatnie zagadnienia tworzące podstawę projektu badawczego dotyczy wyzwań i zadań związanych z pełnieniem roli dyrektora w szkole. Omówione zostały wątki kształtujące obraz roli dyrektora szkoły oraz uwarunkowania jego działań w szkolnych społecznościach. W części empirycznej zaprezentowano opis, analizę i interpretację danych pozyskanych od 89 dyrektorów izraelskich szkół i 133 menadżerów średniego szczebla. Praca kończy się prezentacją wniosków oraz rekomendacjami związanymi z możliwościami wzmocnienia pozycji menadżerów średniego szczebla w procesie zarządzania izraelskimi szkołami. The topic of the dissertation is Israeli secondary school principals' and middle managers' (MM) perceptions of the role of MM in school management. The dissertation is exploratory in nature. Two main research questions are proposed: how do principals perceive the role of MMs in school management, and how do MMs perceive their role in the school? The research set both theoretical and practical objectives: to gain and add to the knowledge of MM in Israeli secondary schools and to develop practical recommendations on how to realize the potential of MM in schools. The research was carried out by means of a diagnostic survey method using original survey questionnaires. The theoretical part of the paper presents the considerations underlying the research design. As the research concerns the Israeli context, the first chapter discusses the education system in Israel, the assumptions of Israeli education policy, and the directions of the Israeli education reforms carried out. The second chapter presents issues concerning the management of the contemporary school, both in the administrative context and in educational leadership. The final issues forming the basis of the research project concern the challenges and tasks associated with the role of the principal in a school. The themes shaping the image of the school principal's role and the determinants of the principal's actions in school communities are discussed. The empirical section presents a description, analysis, and interpretation of data obtained from 89 Israeli school principals and 133 middle managers. The paper concludes with a presentation of conclusions and recommendations related to the possibilities of empowering middle managers in the management process of Israeli schools

Description

Wydział Studiów Edukacyjnych

Sponsor

Keywords

polityka oświatowa, przywództwo edukacyjne, zarządzanie szkołą, menadżerowie średniego szczebla, educational policy, educational leadership, school management, middle managers

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego