Synteza oraz badania strukturalne i spektroskopowe pochodnych karboksyalkilo (benz)imidazolu oraz ich dimerów z łącznikiem polimetylenowym

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Synthesis and structural and spectroscopic studies of carboxyalkyl (benz)imidazole derivatives and their dimers with polymethylene linker

Abstract

Celem rozprawy doktorskiej była synteza, badania spektroskopowe oraz strukturalne nowych pochodnych 1-metylobenzimidazolu oraz ich kompleksów z metalami Cu(II) i Zn(II). Pierścień imidazolowy jest częścią wielu bioaktywnych cząsteczek, tj. histamina, histydyna, pilokarpina, allantoina. Pochodne imidazolu znalazły szereg zastosowań w katalizie (w postaci cieczy jonowych), farmacji czy też agrochemii jako m.in. herbicydy. W swojej pracy doktorskiej, w wyniku czwartorzędowania atomu azotu 1-metylobenzimidazolu, otrzymałem serię związków: pochodnych estrowych, karboksylowych oraz betainowych. Pochodne karboksylowe i estrowe tworzą z jonami Cu(II) i Zn(II) kompleksy, w strukturach których występują złożone dianiony - tetrahalogenometalany. Natomiast kompleksy betainowe zawierają w swojej strukturze fragment z idealnie liniowym wiązaniem Br-Cu-Br oraz O-Cu-O. Otrzymane związki stanowią ciekawy obiekt badań spektroskopowych i strukturalnych, ze względu na różnorodność oddziaływań oraz tworzonych struktur. Zsyntezowane pochodne 1-metylobenzimidazolu zostały scharakteryzowane za pomocą protonowego oraz węglowego magnetycznego rezonansu jądrowego (1H i 13C NMR), spektroskopii w podczerwieni (FT-IR), elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR), spektroskopii w nadfiolecie i świetle widzialnym (UV-Vis), analizy rentgenostrukturalnej (XRD) oraz analizy elementarnej. Otrzymane związki zostały również poddane badaniom aktywności przeciwgrzybicznej (Aspergillus nigre van Tieghem).
The aim of my dissertation was the synthesis, spectroscopic and structural studies of the new derivatives of 1-methylbenzimidazole and their complexes with Cu (II) and Zn (II) metals. The imidazole ring is part of many bioactive molecules, i.e. histamine, histidine, pilocarpine, allantoin. Imidazole derivatives have found a number of uses in catalysis (in the form of ionic liquids), pharmacy or agrochemicals as herbicides. In my dissertation, as a result of quaternization of nitrogen atom of 1-methylbenzimidazole, I have obtained a series of compounds: ester, carboxy and betaine derivatives. The carboxyl and ester derivatives form Cu(II) and Zn(II) complexes, containing complexed dianions - tetrahalogenometallates. On the other hand, betaine complexes contain, in their structure, a fragment with perfectly linear Br-Cu-Br and O-Cu-O bonds. The obtained compounds constitute an interesting object of spectroscopic and structural research, due to the variety of interactions and structures. Synthesized 1-methylbenzimidazole derivatives were characterized by proton and carbon nuclear magnetic resonance (1H and 13C NMR), infrared spectroscopy (FT-IR), paramagnetic electron resonance (EPR), ultraviolet and visible spectroscopy (UV-Vis) X-ray diffraction (XRD) and elemental analysis. The compounds obtained were also tested for antifungal activity (Aspergillus nigre van Tieghem).

Description

Wydział Chemii

Sponsor

Keywords

benzimidazol, benzimidazole, betaina, betaine, kompleksy, complexes

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego