PROBLEM USIŁOWANIA POMOCNICTWA NA TLE OBOWIĄZUJĄCEGO KODEKSU KARNEGO Z 1997 R.

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

ATTEMPTED AIDING IN POLISH CRIMINAL LAW IN LIGHT OF THE PENAL CODE OF 1997

Abstract

Artykuł zawiera analizę zagadnień związanych z kwestią możliwości usiłowania pomocnictwa w polskim prawie karnym, karalnością takiej konstrukcji, jak również podstawy wymiaru ewentualnej kary. Tematyka ta została podjęta ze względu na niejednolite stanowisko doktryny i orzecznictwa. W pierwszej kolejności rozstrzygnięta została możliwość nakładania formy stadialnej usiłowania na czyn pomocnictwa. W dalszej części wywodu przytoczono argumenty przemawiające za karalnością tej konstrukcji. Podano też propozycję podstawy wymiaru grożącej kary z usiłowanie pomocnictwa.
The paper analyses questions connected with the issue of a possibility of attempted aiding in Polish criminal law, the penalty for that offence, and the legal basis for the imposition of penalty. This issue was undertaken as a subject of this present study because of the non-uniform doctrine and a variety of judicial opinions in this matter. First, the possibility of connecting the phase form of an attempt with aiding is discussed. Then, the author quotes arguments in support of penalising the offence of attempted aiding and proposes the legal ground on which a penalty could be imposed.

Description

Sponsor

Keywords

prawo karne, criminal law, pomocnictwo, aiding, usiłowanie, attempt

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2011, z. 3, s. 207-215

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego