Powiązania filogenetyczne pomiędzy głównymi liniami ewolucyjnymi (nadrodzinami i rodzinami) roztoczy z nadkohorty Eupodides (Actinotrichida; Trombidiformes)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Phylogenetic relationships among main evolutionary lineages (superfamilies and families) in mites of the supercohort Eupodides (Actinotrichida: Trombidiformes)

Abstract

Mimo licznych badań filogenetycznych, zarówno morfologicznych jak i molekularnych wiele grup zwierząt wciąż wymaga potwierdzenia statusu taksonomicznego, należą do nich również roztocze z nadkohorty Eupodides (Eupodina). Do nadkohorty Eupodides zgodnie z obecną systematyką zalicza się pięć nadrodzin: Bdelloidea, Eupodoidea, Eriophoidea, Halacaroidea i Tydeoidea prezentujących szerokie spektrum strategii życiowych. Filogeneza Eupodides do tej pory pozostaje w dużej mierze nierozpoznana, a monofiletyzm nadkohorty wciąż jest kwestionowany. Wiodącym celem badań było zaproponowanie hipotezy dotyczącej filogenezy nadrodzin i rodzin należących do nadkohorty Eupodides wraz z przedstawieniem trendów ewolucyjnych kluczowych cech fenotypowych. Do realizacji założonych celów została wykorzystana reprezentatywna grupę 253 taksonów Trombidiformes, w tym 114 taksonów nalężącą do nadkohorty Eupodides. Analizy została przeprowadzona w oparciu o sekwencje DNA kodujące geny małej i dużej podjednostki rybosomalnego RNA (18S i 28S rDNA) oraz sekwencję podjednostki I oksydazy cytochromu c (COI). Wyniki analiz pozwoliła ustalić, że nadkohorta Eupodides jest taksonem monofiletycznym. Natomiast struktura wewnętrzna nadkohorty nie jest zgodna z obecną klasyfikacją na poziomie nadrodzinowym. Co więcej, wykazano, że niektóre linie ewolucyjne Eupodoidea charakteryzują się obecnością niewielkiej liczby cech morfologicznych odróżniających taksony przy wyraźnym zróżnicowaniu genetycznym. Natomiast na przykładzie szczegółowej analizy ewolucji rodzaju Linopodes wykazano, że gatunki należące do Eupodides mogą być stare ewolucyjnie i trwać w stazie morfologicznej od 145 milionów lat.
Despite numerous phylogenetic morphologiacal as well as molecular studies, many groups of animals still require confirmation of their taxonomic status, including mites from the supercohort Eupodides (Eupodina).According to the current taxonomy, the Eupodides supercohort includes five superfamilies: Bdelloidea, Eupodoidea, Eriophoidea, Halacaroidea and Tydeoidea presenting a wide spectrum of life strategies. The phylogeny of Eupodides has remained largely unrecognized. In addition, the monophyly of the supercohort has still been questioned. The main goal of this study was to propose a hypothesis concerning the phylogeny of the superfamilies and families of the supercohort Eupodides along with the presentation of evolutionary trends of key phenotypic traits. The representative group of 253 taxa of Trombidiformes, including 114 taxa belonging to the supercohort Eupodides was used in this study. The analyzes were performed based on the DNA sequences coding the small and large ribosomal RNA subunit (18S and 28S rDNA) and the sequence of the I subunit of cytochrome c oxidase (COI). This study showed that the supercohort Eupodides is a monophyletic taxon. However, the internal structure of the supercohort is not consistent with the current classification at the superfamily level. Moreover, this analysis proved that Eupodoidea evolutionary lines may be characterized by a small number of morphological features but show great genetic differentiation. What is more, a detailed analysis of the evolution of the genus Linopodes indicated that species belonging to Eupodides may be evolutionarily old and persist as morphological stasis for 145 million years.

Description

Wydział Biologii

Sponsor

Pierwszy oraz częściowo drugi i trzeci rozdział niniejszej rozprawy doktorskiej powstał w wyniku realizacji zadań badawczych projektu pt. „Molekularna filogeneza wyższych taksonów roztoczy z rzędu Prostigmata (Actinotrichida)”, #2014/13/B/NZ8/04679 przyznanego prof. dr hab. Jackowi Dabertowi w ramach konkursu OPUS 7, finansowanego z Narodowego Centrum Nauki. Drugi oraz trzeci rozdział rozprawy zostały częściowo sfinansowane w ramach projektu finansowanego przez Dziekana Wydziału Biologii UAM (GDWB-04/2017), pt. „Molekularna filogeneza szpecieli (Actinotrichida; Eriophyoidea)” przyznanego Autorce rozprawy. Autorka otrzymała również środki na realizację stażu na Uniwersytecie Czarnogórskim ze stypendium realizowanego w ramach projektu „Paszport do przyszłości - Interdyscyplinarne studia doktoranckie na Wydziale Biologii UAM”, POWR.03.02.00-00-I006/17, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Keywords

molekularna filogeneza, Eupodides, ewolucja fenotypowa, systematyka roztoczy, molecular phylogeny, Eupodides, phenotypic evolution, mites, systematics

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego