UWARUNKOWANIA KREATYWNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI W POLSCE

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

CONDITIONS FOR CREATIVITY AND INNOVATION IN POLAND

Abstract

W artykule rozważa się problem, czym jest kreatywność oraz innowacyjność, jakie są ich uwarunkowania w ujęciu teoretycznym, a − przede wszystkim – jak owe uwarunkowania przejawiają się we współczesnej Polsce. W naszym kraju bardziej widoczne są te uwarunkowania, które przeszkadzają szeroko rozumianej twórczości, niż te, które jej sprzyjają. Do tych negatywnych uwarunkowań należy zaliczyć: pewne czynniki społeczne (w tym edukacyjne), dominację kultury masowej, stosunkowo płytką gospodarkę, która ani jest zainteresowana animacją kreatywności, ani jej absorpcją, oraz brak właściwej polityki państwa, które nie troszczy się o stworzenie odpowiednich warunków zarówno dla kreatywności, jak i dla propagowania jej wytworów.
The paper discusses the concepts of creativity and innovation and analyses the theoretical conditions for their development as well as the existing conditions for creativity and innovation in contemporary Poland. As it happens, the prevailing conditions currently observed in Poland are those that discourage rather than encourage creativity in the broad sense. The negative conditions comprise certain social factors, including educational, the dominance of mass culture, a relatively shallow economy that is neither interested in animating nor absorbing creativity, and the absence of a proper policy of the state which is not interested in providing adequate conditions that would encourage creativity and propagate its products.

Description

Sponsor

Keywords

Czynniki przeszkadzające, dominacja kultury masowej, Conditions that discourage creativity, dominance of mass culture, płytka gospodarka, Shallow economy, brak właściwej polityki państwa, absence of a proper policy

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 73, 2011, z. 2, s. 345-358

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego