Alternatywne składanie pre-mRNA genu IGF1 w komórkach nabłonka szyjki macicy, prawidłowych i nowotworowych, zakażonych ludzkim wirusem brodawczaka

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012-03-22T08:03:04Z

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Alternative splicing of IGF1 pre-mRNA in cervical epithelial cells, normal and cancerous, infected with HPV

Abstract

Do zapoczątkowania raka szyjki macicy niezbędne jest zakażenie nabłonka wirusem HPV. Jednakże nie u wszystkich kobiet, u których stwierdzono infekcję HPV, dochodzi do rozwoju nowotworu, co sugeruje, że w procesie tym biorą udział również inne czynniki, a jednym z nich może być insulinopodobny czynnik wzrostu 1 (IGF1). Ludzki gen IGF1 złożony jest z 6 egzonów. W wyniku transkrypcji z 2 promotorów oraz alternatywnego splicingu może powstać 6 izoform mRNA, kodujących różne propeptydy. Ich ekspresja jest tkankowo specyficzna i może ulegać zmianom. Celami badań były: określenie ekspresji całkowitego IGF1, izoform IGF1, IGF1R i czynników transkrypcyjnych i splicingowych na różnych etapach kancerogenezy szyjki macicy; identyfikacja czynników biorących udział regulacji splicingu IGF1 oraz określenie komórkowej lokalizacji peptydu Eb, pochodzącego od izoformy IGF1Eb. Analizy metodą real-time RT-PCR wykazały zróżnicowany poziom ekspresji całkowitego IGF1, izoform IGF1 i badanych czynników podczas rozwoju raka szyjki macicy. Badania techniką RNA-protein pull-down / MS oraz oparte o minigen IGF1 pozwoliły na identyfikację czynników biorących udział w splicingu pre-mRNA IGF1, w tym białek wirusowych E2 HPV16 i E1B-55kDa adenowirusa. Obserwacja mikroskopowa wykazała jądrową lokalizację peptydu Eb, który nie ulega proteolizie, co sugeruje jego biologiczne znaczenie niezależne od IGF1.
Cervical cancer development is initiated by Human Papillomavirus (HPV) infection. However, not all women with HPV-positive cervical epithelial cells develop cancer, which suggests that additional host factors are necessary to facilitate cancerogenesis. One of the putative factors is insulin-like growth factor 1 (IGF1). Human IGF1 gene is comprised of 6 exons. Due to posttranscriptional processing six IGF1 mRNA isoforms can be produced. Their expression is tissue specific and can undergo changes. The aims of the study were: to analyse mRNA expression of total IGF1, IGF1 isoforms, IGF1R as well as transcription and splicing factors in different stages of cervical cancerogenesis; to identify factors involved in IGF1 splicing course regulation and to define the cellular localization of Eb peptide derived from IGF1Eb isoform. Real-time RT-PCR analysis showed differential mRNA levels of total IGF1, IGF1 isoforms and analysed factors during cervical cancerogenesis. In RNA-protein pull-down and minigene experiments, factors involved in IGF1 pre-mRNA splicing, including HPV protein E2 and adenoviral E1B-55kDa, were identified. Confocal microscopy observations showed nuclear localization of Eb peptide which is not cleaved proteolytically. It suggests its putative important biological function, independent of IGF1.

Description

Wydział Biologii: Instytut Biologii Eksperymentalnej

Sponsor

Keywords

IGF1, HPV, Rak szyjki macicy, Cervical cancer, Splicing

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego