Alternatywne składanie pre-mRNA genu IGF1 w komórkach nabłonka szyjki macicy, prawidłowych i nowotworowych, zakażonych ludzkim wirusem brodawczaka

dc.contributor.advisorGoździcka-Józefiak, Anna. Promotor
dc.contributor.authorKoczorowska, Maria
dc.date.accessioned2012-03-22T08:03:04Z
dc.date.available2012-03-22T08:03:04Z
dc.date.issued2012-03-22T08:03:04Z
dc.descriptionWydział Biologii: Instytut Biologii Eksperymentalnejpl_PL
dc.description.abstractDo zapoczątkowania raka szyjki macicy niezbędne jest zakażenie nabłonka wirusem HPV. Jednakże nie u wszystkich kobiet, u których stwierdzono infekcję HPV, dochodzi do rozwoju nowotworu, co sugeruje, że w procesie tym biorą udział również inne czynniki, a jednym z nich może być insulinopodobny czynnik wzrostu 1 (IGF1). Ludzki gen IGF1 złożony jest z 6 egzonów. W wyniku transkrypcji z 2 promotorów oraz alternatywnego splicingu może powstać 6 izoform mRNA, kodujących różne propeptydy. Ich ekspresja jest tkankowo specyficzna i może ulegać zmianom. Celami badań były: określenie ekspresji całkowitego IGF1, izoform IGF1, IGF1R i czynników transkrypcyjnych i splicingowych na różnych etapach kancerogenezy szyjki macicy; identyfikacja czynników biorących udział regulacji splicingu IGF1 oraz określenie komórkowej lokalizacji peptydu Eb, pochodzącego od izoformy IGF1Eb. Analizy metodą real-time RT-PCR wykazały zróżnicowany poziom ekspresji całkowitego IGF1, izoform IGF1 i badanych czynników podczas rozwoju raka szyjki macicy. Badania techniką RNA-protein pull-down / MS oraz oparte o minigen IGF1 pozwoliły na identyfikację czynników biorących udział w splicingu pre-mRNA IGF1, w tym białek wirusowych E2 HPV16 i E1B-55kDa adenowirusa. Obserwacja mikroskopowa wykazała jądrową lokalizację peptydu Eb, który nie ulega proteolizie, co sugeruje jego biologiczne znaczenie niezależne od IGF1.pl_PL
dc.description.abstractCervical cancer development is initiated by Human Papillomavirus (HPV) infection. However, not all women with HPV-positive cervical epithelial cells develop cancer, which suggests that additional host factors are necessary to facilitate cancerogenesis. One of the putative factors is insulin-like growth factor 1 (IGF1). Human IGF1 gene is comprised of 6 exons. Due to posttranscriptional processing six IGF1 mRNA isoforms can be produced. Their expression is tissue specific and can undergo changes. The aims of the study were: to analyse mRNA expression of total IGF1, IGF1 isoforms, IGF1R as well as transcription and splicing factors in different stages of cervical cancerogenesis; to identify factors involved in IGF1 splicing course regulation and to define the cellular localization of Eb peptide derived from IGF1Eb isoform. Real-time RT-PCR analysis showed differential mRNA levels of total IGF1, IGF1 isoforms and analysed factors during cervical cancerogenesis. In RNA-protein pull-down and minigene experiments, factors involved in IGF1 pre-mRNA splicing, including HPV protein E2 and adenoviral E1B-55kDa, were identified. Confocal microscopy observations showed nuclear localization of Eb peptide which is not cleaved proteolytically. It suggests its putative important biological function, independent of IGF1.pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/2305
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectIGF1pl_PL
dc.subjectHPVpl_PL
dc.subjectRak szyjki macicypl_PL
dc.subjectCervical cancerpl_PL
dc.subjectSplicingpl_PL
dc.titleAlternatywne składanie pre-mRNA genu IGF1 w komórkach nabłonka szyjki macicy, prawidłowych i nowotworowych, zakażonych ludzkim wirusem brodawczakapl_PL
dc.title.alternativeAlternative splicing of IGF1 pre-mRNA in cervical epithelial cells, normal and cancerous, infected with HPVpl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL

Files

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego