Właściwości spektralne, fotofizyczne i fotochemiczne wybranych fotochromowych zasad Schiffa

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013-07-03

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

The spectral, photochemical and photophysical properties of selected photochromic Schiff bases

Abstract

Fotochromowe zasady Schiffa są bardzo intensywnie badane ze względu na zachodzący u nich proces ESIPT, ich właściwości fotochromowe oraz na liczne zastosowania. Mogą one występować w postaci tautomeru enolowego i tautomeru keto. Każdy z nich może występować w postaci dwóch izomerów, te z kolei mogą tworzyć po kilka konformerów. Ponadto, zasady Schiffa mogą tworzyć dimery, a także większe agregaty. Tak więc w próbce badanej zasady Schiffa może być obecnych kilka różnych indywiduów. Do tej pory nie było możliwe bezpośrednie i jednoznaczne stwierdzenie, jakie indywidua są obecne w badanej próbce zasady Schiffa, jakie jest ich stężenie oraz jakie są ich właściwości spektralne, fotofizyczne i fotochemiczne. Dlatego najważniejszym celem pracy było uzyskanie odpowiedzi na te ważne pytania. Realizacja postawionych celów była możliwa dzięki zastosowaniu szeregu dobrze uzupełniających się metod badawczych. Część badań została przeprowadzona przy użyciu absorpcyjnych i emisyjnych spektrometrów, zarówno stacjonarnych, jak i rozdzielczych w czasie. Jednak kluczowe dla realizacji badań było wszechstronne wykorzystanie układu wysokosprawnej chromatografii cieczowej.
Photochromic Schiff bases have been intensely studied because of process ESIPT, their photochromic properties and numerous applications. They can be present in the form of enol and keto tautomers, each of them can occur as two isomers, and each of them can form a few conformers. Schiff bases can form dimer and greater aggregates. Consequently, a sample of Schiff base can contain a number of individua. It was impossible to reliably identify which individua are present in the Schiff bases, what are their concentrations and what are their spectral, photophysical and photochemical properties. Therefore, the main aim of this studies was to try to answer these important questions. The aims were realised by application of a number of supplementary methods. Some studies were performed by steady state and time-resolved absorption and emission spectrometers, but key importance was the high-performance liquid chromatography.

Description

Wydział Chemii: Zakład Fotochemii i Spektroskopii

Sponsor

Keywords

zasady Schiffa, Schiff bases, spektroskopia elektronowa, electron spectroscopy, przeniesienie protonu, proton transfer, HPLC, HPLC, dimery, dimers

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego