Właściwości spektralne, fotofizyczne i fotochemiczne wybranych fotochromowych zasad Schiffa

dc.contributor.advisorMaciejewski, Andrzej. Promotor
dc.contributor.authorFilipczak, Katarzyna
dc.date.accessioned2013-07-03T08:10:38Z
dc.date.available2013-07-03T08:10:38Z
dc.date.issued2013-07-03
dc.descriptionWydział Chemii: Zakład Fotochemii i Spektroskopiipl_PL
dc.description.abstractFotochromowe zasady Schiffa są bardzo intensywnie badane ze względu na zachodzący u nich proces ESIPT, ich właściwości fotochromowe oraz na liczne zastosowania. Mogą one występować w postaci tautomeru enolowego i tautomeru keto. Każdy z nich może występować w postaci dwóch izomerów, te z kolei mogą tworzyć po kilka konformerów. Ponadto, zasady Schiffa mogą tworzyć dimery, a także większe agregaty. Tak więc w próbce badanej zasady Schiffa może być obecnych kilka różnych indywiduów. Do tej pory nie było możliwe bezpośrednie i jednoznaczne stwierdzenie, jakie indywidua są obecne w badanej próbce zasady Schiffa, jakie jest ich stężenie oraz jakie są ich właściwości spektralne, fotofizyczne i fotochemiczne. Dlatego najważniejszym celem pracy było uzyskanie odpowiedzi na te ważne pytania. Realizacja postawionych celów była możliwa dzięki zastosowaniu szeregu dobrze uzupełniających się metod badawczych. Część badań została przeprowadzona przy użyciu absorpcyjnych i emisyjnych spektrometrów, zarówno stacjonarnych, jak i rozdzielczych w czasie. Jednak kluczowe dla realizacji badań było wszechstronne wykorzystanie układu wysokosprawnej chromatografii cieczowej.pl_PL
dc.description.abstractPhotochromic Schiff bases have been intensely studied because of process ESIPT, their photochromic properties and numerous applications. They can be present in the form of enol and keto tautomers, each of them can occur as two isomers, and each of them can form a few conformers. Schiff bases can form dimer and greater aggregates. Consequently, a sample of Schiff base can contain a number of individua. It was impossible to reliably identify which individua are present in the Schiff bases, what are their concentrations and what are their spectral, photophysical and photochemical properties. Therefore, the main aim of this studies was to try to answer these important questions. The aims were realised by application of a number of supplementary methods. Some studies were performed by steady state and time-resolved absorption and emission spectrometers, but key importance was the high-performance liquid chromatography.pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/6548
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectzasady Schiffapl_PL
dc.subjectSchiff basespl_PL
dc.subjectspektroskopia elektronowapl_PL
dc.subjectelectron spectroscopypl_PL
dc.subjectprzeniesienie protonupl_PL
dc.subjectproton transferpl_PL
dc.subjectHPLCpl_PL
dc.subjectHPLCpl_PL
dc.subjectdimerypl_PL
dc.subjectdimerspl_PL
dc.titleWłaściwości spektralne, fotofizyczne i fotochemiczne wybranych fotochromowych zasad Schiffapl_PL
dc.title.alternativeThe spectral, photochemical and photophysical properties of selected photochromic Schiff basespl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL

Files

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego