Kapitał społeczny w perspektywie interdyscyplinarnej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Mage.pl

Title alternative

Abstract

Pojęcie kapitału społecznego jest trudne do zdefiniowania. Przyczyną tego jest wielość i niejednoznaczność koncepcji definiujących to pojęcie. Głównym problemem jest brak określenia, czym dokładnie kapitał społeczny jest, a jedynie wskazanie, do czego się odnosi . Jednak od prawie trzydziestu lat koncepcja kapitału społecznego coraz częściej pojawia się w badaniach, jako uzupełnienie lub poszerzenie perspektywy badawczej w naukach społecznych, m.in. ekonomii. Niniejszy artykuł ma na celu sklasyfikowanie zaproponowanych do tej pory klasycznych ujęć pojęcia i jego rodzajów oraz przegląd propozycji badań empirycznych nad kapitałem społecznym. Artykuł podzielono na cztery punkty. Punkt pierwszy poświęcono analizie genezy i różnicom w definiowaniu terminu „kapitał społeczny”. Punkt drugi dotyczy klasyfikacji rodzajów kapitału społecznego wg terminologii używanej przez poszczególnych autorów. Punkt trzeci to analiza terminu z punktu widzenia perspektywy ekonomicznej. Punkt czwarty to próba zebrania metod pomiaru kapitału społecznego. Opracowanie zamyka zakończenie podsumowujące zebrane dane i wskazujące propozycję dalszych badań nad kapitałem społecznym w ujęciu ekonomicznym.
The concept of social capital is difficult to define. This is due to the multiplicity andambiguity of the ideas that define this notion. The main issue is the lack of definition of what exactlysocial capital is, and there is only an indication of what it refers to. However, since nearly thirty years,the concept of social capital is increasingly appearing in the research, as a complement or extension tothe range of research in the social sciences, including economy.This article aims to classify classic approaches of the concept and its types proposed so far andto give an overview of the proposals of empirical research on social capital. This article is divided intofour points. The first point is devoted to the analysis of the origins and differences in defining the term"social capital". The second point deals with the classification of types of social capital, according tothe terminology used by the respective authors. The third point is the analysis of the term from theeconomic point of view. The fourth point is an attempt to collect methods of measuring social capital.The article closes with a summary of the collected data and an indication of further research proposalson social capital in economic view.

Description

Sponsor

Keywords

pomiar kapitału społecznego, rodzaje kapitału społecznego, definicje kapitału społecznego, kapitał ludzki, kapitał społeczny

Citation

Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, 2016, nr 4, s. 44-65.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego