Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, 2016, nr 4

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 4 of 4
 • Item
  Ewolucja postrzegania przez nauki ekonomiczne wpływu sektora finansowego na wzrost gospodarczy przed i po kryzysie finansowym
  (Mage.pl, 2016) Bosek-Rak, Dominika; Kozłowski, Łukasz K.; Muszyński, Marek
  Zasadniczym celem artykułu jest przedstawienie ewolucji w postrzeganiu wpływu sektora finansowego na wzrost gospodarczy. O ile przed kryzysem finansowym z roku 2008 najbardziej wpływowe teorie opisujące te relacje skupiały się na pozytywnych aspektach finansjalizacji gospodarki, czego przejawem była efektywniejsza alokacja zasobów, ograniczenie kosztów transakcyjnych oraz tworzenie zasobów kapitałowych, w następstwie późniejszych wydarzeń coraz bardziej wpływowe zaczęły stawać się konkurencyjne teorie, kładące większy nacisk na negatywne strony tego zjawiska, takie jak zależność pryncypał-agent pomiędzy klientami a instytucjami finansowymi, pokusę nadużycia, a także potencjalne zwiększanie zakresu wahań aktywności gospodarczej w ramach cyklu koniunkturalnego. Przedstawione ponadto zostały wyniki badań empirycznych wskazujące na to, iż sektor finansowy pełni korzystną rolę w gospodarce tak długo, dopóki nie nastąpi jego nadmierny przerost. Na zakończenie zaprezentowano pokrótce metody modelowania makroekonomicznego pozwalające na uwzględnianie napięć i wstrząsów w sektorze finansowym w stosowanych modelach.
 • Item
  Problematyka porozumień w znowelizowanym ujęciu kodeksu postępowania karnego
  (Mage.pl, 2016) Kochel, Katarzyna
  W artykule przedstawiono zagadnienie konsensualnych trybów zakończenia postępowania karnego w postępowaniu karnym w kontekście ostatnich nowelizacji kodeksu postępowania karnego, które weszły w życie w 2015 r., a następnie w 2016 r. Analizując zmienione przepisy wskazano jak dokonane nowelami zmiany wpłynęły na pozycje oskarżonego i pokrzywdzonego w postępowaniu. Zwrócono także uwagę na najważniejsze problemy, które mogą pojawiać się na gruncie znowelizowanych regulacji karnoprocesowych. Podsumowując dokonano oceny wprowadzonych w omawianym zakresie modyfikacji konsensualnych form zakończenia postępowania karnego.
 • Item
  Prawno - ekonomiczne aspekty realizacji Programu "Mieszkanie dla Młodych"
  (Mage.pl, 2016) Kołodyński, Patryk
  Pojęcie mieszkania oraz mieszkalnictwa ewoluowało przez lata. Niezmiennym pozostało jednak to, że człowiek nadal poszukuje siedziby, która zaspokoi jego najbardziej elementarne potrzeby mieszkaniowe. W realizacji zaspokojenia potrzeby posiadania mieszkania nieoceniona jest rola państwa oraz samorządów terytorialnych, które prowadząc politykę mieszkaniową pomagają obywatelom w kupnie mieszkania. Obowiązek ten wynika z art. 75 ust. 1 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. W tym celu w styczniu 2014 roku został uruchomiony nowy rządowy program- Mieszkanie dla Młodych. Zasadniczym celem programu jest stanowienie wsparcia w zakupie pierwszego mieszkania. Program Mieszkanie dla Młodych realizowany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego wraz z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju oraz instytucjami kredytującymi. Pomoc polega na udzielaniu ze środków budżetu państwa dofinansowania wkładu własnego, który młodzi ludzi inwestują w swoje pierwsze własnościowe mieszkanie. Również osoby rozpoczynające budowę pierwszego domu jednorodzinnego mają możliwość na nowych zasadach skorzystać z częściowego zwrotu VAT na materiały budowlane. Program Mieszkanie dla Młodych jako forma zaspokajania potrzeb mieszkaniowych przez państwo ma swoje wady oraz zalety i podlega ciągłym modyfikacjom na skutek postulatów beneficjentów programu, instytucji kredytujących oraz deweloperów.
 • Item
  Kapitał społeczny w perspektywie interdyscyplinarnej
  (Mage.pl, 2016) Stankiewicz, Emilia
  Pojęcie kapitału społecznego jest trudne do zdefiniowania. Przyczyną tego jest wielość i niejednoznaczność koncepcji definiujących to pojęcie. Głównym problemem jest brak określenia, czym dokładnie kapitał społeczny jest, a jedynie wskazanie, do czego się odnosi . Jednak od prawie trzydziestu lat koncepcja kapitału społecznego coraz częściej pojawia się w badaniach, jako uzupełnienie lub poszerzenie perspektywy badawczej w naukach społecznych, m.in. ekonomii. Niniejszy artykuł ma na celu sklasyfikowanie zaproponowanych do tej pory klasycznych ujęć pojęcia i jego rodzajów oraz przegląd propozycji badań empirycznych nad kapitałem społecznym. Artykuł podzielono na cztery punkty. Punkt pierwszy poświęcono analizie genezy i różnicom w definiowaniu terminu „kapitał społeczny”. Punkt drugi dotyczy klasyfikacji rodzajów kapitału społecznego wg terminologii używanej przez poszczególnych autorów. Punkt trzeci to analiza terminu z punktu widzenia perspektywy ekonomicznej. Punkt czwarty to próba zebrania metod pomiaru kapitału społecznego. Opracowanie zamyka zakończenie podsumowujące zebrane dane i wskazujące propozycję dalszych badań nad kapitałem społecznym w ujęciu ekonomicznym.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego