Information on Civil Society Platform on Promotion of Multilingualism and its Recommendations

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa

Title alternative

Abstract

The European Commission’s efforts to promote multilingualism in the EU since 2001 have not been effected a change in the current language situation where the EU and SEÁN Ó RIAIN, JOZEF REINVART24 its citizens are drifting towards a narrow multilingualism of the dominant language(s). In 2009 the Commission invited EU civil society to participate in the promotion of multi- lingualism and present its ideas and recommendations through a new Civil Society Plat- form, which has aimed at formulating a coherent overall framework for the development of multilingual policy in Europe. This includes the importance of multilingualism for social cohesion and intercultural dialogue, for parity of esteem for all European languages, and enhanced language-learning opportunities for all citizens. The Platform set to work in four working groups (WGs): WG1 – Education (including language learning, propaedeutic language teaching, minority languages, lesser used languages, early language learning, motivation and promotion) WG2 – Language planning and policy (equality and use of languages, structural changes, linguistic observatory, possible language ombudsman and possible directive against lan- guage discrimination) WG3 – Linguistic diversity and social inclusion (minorities, learning the language of the host country, intercultural dialogue) WG4 – Translation and terminology (literary translation, subtitling, culture, termi- nology). The members of the Platform (representatives of 29 pan-European NGOs) based their work on responses from citizens and NGOs of most EU Member States to detailed ques- tionnaires. The following recommendations thus emanate from the heart of European civil society. On 30 March 2011 the final version of the Platform’s report and its recommen- dations were presented to the Commission, which intends to use them in drafting its 3rd communication on multilingualism, planned for early 2012.

Description

(Platforma Społeczeństwa Obywatelskiego Promowania Wielojęzyczności i jej rekomendacje). Podejmowane od 2001 r. zabiegi Komisji Europejskiej mające na celu promocję wielojęzyczności w Unii Europejskiej nie doprowadziły do zmiany sytuacji językowej; komunikacja odbywa się obecnie w ograniczonej liczbie języków dominują- cych. W 2009 r. Komisja zachęciła europejskie społeczeństwo obywatelskie do uczestnic- twa w promocji wielojęzyczności oraz do przedstawienia własnych propozycji poprzez powołanie Europejskiej Platformy Społeczeństwa Obywatelskiego, której celem było sfor- mułowanie konkretnych ram dla rozwoju polityki wielojęzyczności w Europie. Zajmowa- ła się ona również kwestią znaczenia wielojęzyczności dla spójności społecznej i dialogu międzykulturowego oraz problemem równego poszanowania wszystkich języków Europy oraz stworzenia większych możliwości nauki języków. Platforma rozpoczęła pracę w czterech grupach roboczych (GR): GR1 – Edukacja (obejmująca naukę języków, propedeutyczne nauczanie języków, języki mniejszości, języki rzadziej używane, wczesną naukę języków, działania motywujące oraz promocyjne); GR2 – Planowanie i polityka językowa (równość i użycie języków, zmiany strukturalne, obserwatorium językowe, możliwość powołania rzecznika językowych praw obywatel- skich, możliwość stworzenia dyrektywy przeciwdziałającej dyskryminacji językowej); GR3 – Zróżnicowanie językowe i włączenie społeczne (mniejszości, nauka języka kraju goszczącego, dialog międzykulturowy); GR4 – Tłumaczenie i terminologia (tłumaczenie literatury, napisy w materiałach audiowi- zualnych, kultura, terminologia). Praca członków Platformy (przedstawicieli 29 paneuropejskich organizacji pozarządo- wych) oparta była na odpowiedziach obywateli oraz organizacji pozarządowych więk- szości państw członkowskich Unii Europejskiej na przeprowadzone kwestionariusze. Określono w ten sposób rekomendacje płynące prosto od członków europejskiego spo- łeczeństwa obywatelskiego. Finalna wersja raportu Platformy oraz jej zalecenia zostały przedstawione Komisji Europejskiej 30 marca 2011 r. Komisja planuje wdrożyć je w trze- cim projekcie uchwały dotyczącej komunikacji wielojęzycznej, który planowany jest na początek 2012 r.

Sponsor

Keywords

language policy, multilingualism, Civil Society Platform, European Union, polityka językowa UE

Citation

Język. Komunikacja. Informacja, 2011, tom 6, s. 23-32

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego