Wpływ wybranych strategii marketingu politycznego na wynik wyborów prezydenckich w Polsce w latach 2000-2015

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

The Impact of Selected Political Marketing Strategies on the Results of Presidential Elections in Poland in the years 2000-2015

Abstract

Analizując kampanie prezydenckie po roku 2000, zauważyć można, że celem zasadniczym każdego z kandydatów była wygrana w wyborach. Ze względu na pozycję wyjściową, zaplecze organizacyjne, finansowe każdy kandydat musiał oprzeć strategię na innych założeniach, dlatego też wyróżnić można cztery podstawowe strategie wyborcze: strategię utrzymania pozycji lidera; strategię zajęcia pozycji lidera; strategię rebrandingu/zmiany wizerunku; strategię wprowadzenia nowego aktora politycznego. Elementy wymienionych strategii można podzielić na trzy kategorie: wyniki sondażowe, działania kandydata, działania zaplecza wyborczego kandydata. Każda taktyka ma zespół cech charakterystycznych dla danego etapu kampanii. Pretendenci realizowali więcej niż jedną strategię w zależności od zmieniających się części składowych założeń każdej z nich. Szczególnie ważne w zmianie taktyki były wyniki sondaży. Dysertacja składa się z 5 rozdziałów. Pierwszy rozdział jest teoretyczny, dotyczy definicji oraz historii zastosowania marketingu politycznego, najważniejszych jego cech, technik, takich jak reklama polityczna i wizerunek polityczny. Cztery kolejne rozdziały dotyczą analizy kampanii wyborczych przed wyborami prezydenckimi w latach 2000-2015. Analiza ta obejmowała takie zagadnienia, jak: charakterystyka rynku politycznego oraz sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce; marketingowe strategie wyborcze kandydatów, którzy osiągnęli dwa najlepsze wyniki, przedstawienie ich sylwetek, deklaracji i programu; komunikację marketingową kandydatów; zarządzanie kampanią wyborczą; efektywność prowadzonej kampanii wyborczej. Analyzing presidential campaigns after 2000, it is clear that the main goal of each candidate was to win the election. However, due to the starting position and differences in organizational, financial, and other resources, each candidate had to choose an appropriate strategy. As a result, there are four basic electoral strategies for presidential candidates: Strategy to maintain the leading position; Leadership strategy; Rebranding/image change strategy; Strategy of introducing a new political actor. The elements of these strategies can be categorized into three groups: poll results, candidate's actions, and actions of the candidate's electoral base. Each tactic possesses specific features corresponding to different stages of the campaign. Challengers implemented more than one strategy depending on the evolving components of their assumptions, with the poll results playing a particularly important role in determining tactical changes. The dissertation consists of five chapters. The first chapter provides a theoretical framework, covering the definition and history of political marketing, its essential characteristics, and techniques such as political advertising and political image. The subsequent four chapters analyze the presidential campaigns in 2000-2015, addressing the following topics: Characteristics of the political market; Marketing election strategies of the candidates who achieved the top two results; Candidates' communication channels; Structure of the election campaign management in terms of candidate's campaign staff; Effectiveness of the election campaigns and survey results.

Description

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Sponsor

Keywords

marketing polityczny, strategie marketingowe, kampania wyborcza, wybory prezydenckie, political marketing, marketing strategies, election campaign, presidential elections

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego