Prawa kobiet w programach partii politycznych a partycypacja Polek w życiu publicznym po 1989 roku

Title alternative

Women's rights in the programs of political parties and the participation of Polish women in public life after 1989

Abstract

W systemie demokratycznym kwestia równego udziału kobiet i mężczyzn w rządzeniu państwem jest fundamentalną zasadą prawa międzynarodowego, Unii Europejskiej i Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Stanowi zwieńczenie starań pokoleń kobiet o zrównanie przywilejów obywatelskich całego społeczeństwa. Polki otrzymały prawa wyborcze w 1918 r., co nie oznaczało automatycznego wyrównania reprezentacji obu płci na wysokich stanowiskach państwowych. Polityka II Rzeczypospolitej, Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej oraz III Rzeczpospolitej stereotypowo wiązała zarządzanie z płcią męską. Bariery o charakterze kulturowym, socjoekonomicznym i politycznym, ograniczające kobiece zaangażowanie publiczne, okazały się trudne do wyeliminowania. Partie z różnych stron sceny politycznej nie wykazywały zainteresowania wspieraniem kobiecego akcesu do sfery publicznej. Obecnie kierują pod adresem żeńskiego elektoratu szeroką gamę postulatów dotyczących rozmaitych sfer życia. Warto odnotować, że po 1989 r. liczba kobiet w organach władzy ustawodawczej i wykonawczej zwiększyła się, choć w dość ograniczonym stopniu. Przedmiot badawczy podejmowany w niniejszej dysertacji stanowią zagadnienia obecności kwestii kobiecych w programach polskich ugrupowań politycznych oraz skali partycypacji kobiet w organach władzy ustawodawczej i wykonawczej. Zasadniczym celem rozprawy doktorskiej jest próba odpowiedzi na pytania o zakres obecności kwestii praw kobiet w programach polskich partii politycznych i jego przełożenie na zwiększenie udziału Polek w życiu politycznym. Ramy czasowe dysertacji obejmują lata 1989-2022. In a democratic system, the issue of equal participation of women and men in the governance of the state is a fundamental principle of international law, the European Union law and the Constitution of the Republic of Poland. It represents the culmination of the efforts of generations of women to equalise the civic privileges of society as a whole. Polish women were granted electoral rights in 1918, which did not mean an automatic equal representation of both sexes in high state positions. The politics of the Second Republic, the Polish People's Republic and the Third Republic stereotypically associated governance with the male gender. Barriers of a cultural, socio-economic and political nature, limiting female public involvement, proved difficult to eliminate. Parties on different sides of the political scene have shown no interest in supporting women's entry into the public sphere. Nowadays, they address a wide range of demands to the female electorate concerning various spheres of life. It is worth noting that after 1989, the number of women in the legislative and executive branches of government increased, albeit to a rather limited extent. The research subject addressed in this dissertation is the presence of women's issues in the programmes of Polish political groupings and the extent of women's participation in legislative and executive bodies. The fundamental aim of the dissertation is to attempt to answer questions about the extent to which women's rights issues are present in the programmes of Polish political parties and how this translates into increased political participation by Polish women. The timeframe of the dissertation is 1989-2022.

Description

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Sponsor

Keywords

prawa kobiet, równość płci, partia polityczna, partycypacja, women's rights, gender equality, political partie, participation

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego