Kompetencje medialne w kontekście współczesnej konwergencji mediów

Title alternative

Media competence in the context of contemporary media convergence

Abstract

Dysertacja pt. „Kompetencje medialne w kontekście współczesnej konwergencji mediów” obejmuje rozważania naukowe w dwóch obszarach: konwergencji w perspektywie nowych mediów, występującej na gruncie badań medioznawczych oraz kompetencji medialnych przynależnych do badań edukacyjnych. Te dwie dziedziny łączy użytkownik mediów, który w oparciu o nabyte umiejętności i wiedzę w określony sposób korzysta z mediów, wpływając tym samym na ostateczny kształt kultury medialnej. Głównym celem dysertacji jest diagnoza deklaratywnego i rzeczywistego poziomu kompetencji w zakresie krytycznej analizy przekazów medialnych użytkowników mediów sieciowych oraz weryfikacja występowania ewentualnych zależności w dwóch obszarach: kompetencji, które nabywane są w procesie edukacji systemowej i kompetencji wynikających ze stale ewoluującego procesu konwergencji w obszarze użytkowników mediów. W części empirycznej wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego do zbadania deklaratywnego poziomu kompetencji oraz diagnozy formalnej za pośrednictwem ustandaryzowanego testu kompetencji do zbadania rzeczywistego poziomu kompetencji respondentów. Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem multimedialnej platformy zawierającej elementy grywalizacji. The dissertation entitled "Media Competence in the Context of Contemporary Media Convergence" covers scientific considerations in two areas: convergence in the perspective of new media in media studies and media competence in educational research. These two fields are linked by the media user, who, based on acquired skills and knowledge, uses the media in a specific way, thereby influencing media, thereby influencing the final shape of media culture. The main objective of the dissertation is to diagnose the declarative and actual level of competence in the critical analysis of media messages of online media users and to verify the existence of possible correlations in two areas: competences that are acquired in the process of systemic education and competences that result from the constantly evolving process of convergence in the area of media users. In the empirical part, a diagnostic survey method was used to examine the declarative level of competences and a formal diagnosis via a standardized competence test was used to examine the actual level of competences of respondents. The study was conducted using a multimedia platform containing elements of gamification.

Description

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Sponsor

Keywords

kompetencje medialne, konwergencja użytkowników mediów, generacja Z, krytyczna analiza przekazów medialnych, diagnoza kompetencji medialnych, convergence of media users, generation Z, critical analysis of media messages, diagnosis of media competences

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego